Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach realizuje projekt pn. ”Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans”,
nr projektu POWR.03.05.00-00-A075/20 – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach  Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 4 835 788,64 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i 64/100), w tym  dofinansowanie w kwocie 4 669 888,64 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 64/100.

Cel główny projektu:

Poprawa dostępności do kształcenia na poziomie wyższym w Łużyckiej Szkole Wyższej poprzez likwidację barier w dostępie do kształcenia w obszarach takich jak: struktura organizacyjna, architektura, technologie wspierające, procedury, rodzaje wsparcia edukacyjnego, szkolenia podnoszące świadomość o niepełnosprawności w okresie od 01.11.2020 do końca 30.09.2023 r

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie”

           

Łużycka Szkoła Wyższa  im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach jest partnerem w realizacji projektu pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie”, nr projektu –  RPLB.08.04.01-08-0016/16-00 – dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Poddziałanie 8.4.1. – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Liderem projektu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie.

Okres realizacji  projektu: od  01.07.2016  do 30.06.2022 roku.  Wartość  projektu wynosi 2 096 142,43 PLN, w tym dofinansowanie wynosi 1 954 862,43 PLN.

W ramach ww. projektu Łużycka Szkoła Wyższa realizuje zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do samozatrudnienia.