Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach realizuje projekt pn. ”Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans”,
nr projektu POWR.03.05.00-00-A075/20 – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach  Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 4 835 788,64 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i 64/100), w tym  dofinansowanie w kwocie 4 669 888,64 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 64/100.

Cel główny projektu:

Poprawa dostępności do kształcenia na poziomie wyższym w Łużyckiej Szkole Wyższej poprzez likwidację barier w dostępie do kształcenia w obszarach takich jak: struktura organizacyjna, architektura, technologie wspierające, procedury, rodzaje wsparcia edukacyjnego, szkolenia podnoszące świadomość o niepełnosprawności w okresie od 01.11.2020 do końca 30.09.2023 r

SZKOLENIA

W związku z realizacją przez Łużycką Szkołę Wyższą projektu nr POWR.03.05.00-00-A075/20 pn. ,,Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, będą realizowane szkolenia dla Kadry dydaktycznej i administracyjnej podnoszące świadomość niepełnosprawności – realizowane w następujących modułach:

Zadanie 6 Ścieżka Mini :
1) Szkolenie „Obsługa kandydata i praca ze studentem z niepełnosprawnością – 7 zasad wsparcia edukacyjnego” – wsparcie skierowane jest do 50 osób kadry dydaktycznej i administracyjnej, 16 godzin dydaktycznych,
2) Szkolenie „O wrażliwości na niepełnosprawność” – wsparcie skierowane jest do 40 osób kadry dydaktycznej, 16 godzin dydaktycznych,
3) Szkolenie „Osoba z niepełnosprawnością pełnosprawny pracownik” – wsparcie skierowane jest do 10 osób kadry administracyjnej, 16 godzin dydaktycznych,
4) Szkolenie „Rola i zadania kadry kierowniczej w procesie wsparcia osób z niepełnosprawnością” – wsparcie skierowane jest do 10 osób kadry zarządzającej, 16 godzin dydaktycznych.

Zadanie 12 Ścieżka Midi :
1) Szkolenie dla lektorów języków obcych w zakresie dostosowania nauki języków obcych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wparcie kierowane do 4 lektorów, 24 godziny dydaktyczne,
2) Szkolenie „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.” – wsparcie kierowane do 15 osób kadry administracyjnej i zarządzającej, 12 godzin dydaktycznych,
3) Szkolenie dla kadry Uczelni z języka migowego – wsparcie kierowane do 2 osób kadry dydaktycznej i administracyjnej, 120 godzin dydaktycznych,
4) Szkolenie „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością.” – wsparcie kierowane do 15 osób kadry Uczelni, 16 godzin dydaktycznych.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-A075/20 pn. „Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans”

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1K/ŁSW/POWR/2021

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy  z siedzibą w Żarach  kieruje Zapytanie ofertowe  w celu wyboru Wykonawcy prowadzącego szkolenie  dla Uczestników Projektu (UP) pn. ”Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans” – nr POWR.03.05.00-00-A075/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe  dla gospodarki   i rozwojuDziałanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową

Zapytanie ofertowe załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe załącznik nr 5

NCBiR - logo
logo ŁSW w Żarach

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie”

           

Łużycka Szkoła Wyższa  im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach jest partnerem w realizacji projektu pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie”, nr projektu –  RPLB.08.04.01-08-0016/16-00 – dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Poddziałanie 8.4.1. – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Liderem projektu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie.

Okres realizacji  projektu: od  01.07.2016  do 30.06.2022 roku.  Wartość  projektu wynosi 2 096 142,43 PLN, w tym dofinansowanie wynosi 1 954 862,43 PLN.

W ramach ww. projektu Łużycka Szkoła Wyższa realizuje zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do samozatrudnienia.