Droga do zatrudnienia

Łużycka Szkoła Wyższa w Żarach (lider projektu) w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Żarach; Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarach , Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej  realizuje projekt pn. „DROGA DO ZATRUDNIENIA”

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych do 29 roku  życia , pozostających bez pracy , tzw. młodzieży NEET w powiecie żarskim.

Do udziału w projekcie zapraszamy ?

Osoby młode w wieku 15-29 lat, z terenu powiatu żarskiego, bez pracy,  nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu ( w tym osoby
z niepełnosprawnościami)  z następujących grup:

  • Absolwenci specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
  • Matki przebywające w Domu Samotnej Matki,
  • Osoby młode opuszczające Zakłady Karne lub Areszty Śledcze ( do roku po opuszczeniu ośrodka).

W ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualne Planów Działania i Innowacyjne Portfolio,
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Szkolenia zawodowe, zakończone uzyskaniem certyfikatu,
  • 4 miesięczne płatne Staże zawodowe .

Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów. W ramach projektu zapewniamy:

materiały szkoleniowe, dodatek szkoleniowy,  zwrot kosztów dojazdu w okresie doradztwa zawodowego, odbywania szkolenia i stażu, stypendium w czasie staży zawodowych, refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi ( dzieckiem do 3 lat) oraz catering.

Co zrobić aby wziąć udział w projekcie?

Rekrutację uczestników projektu prowadzą :

Łużycka Szkoła Wyższa

68-200 Żary, ul. Pszenna 2B

Tel. 603 407 005,

Adres e-mail:  lwsh@wp.pl

oraz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

68-200 Żary, ul. Domańskiego 1

Tel. 68 4755580,

adres e-mail: poczta.mops.zary.pl

Projekt nr POWR.01.03.01-00-0180/15-00  pn. „Droga do zatrudnienia „ realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.