Zarządzanie

Zarządzanie2018-07-18T22:48:48+00:00

Zarządzanie

Specjalności

Czujesz się przywódcą, ale chcesz przygotować się do pełnienia funkcji menedżera ?

Chcesz nauczyć się prawidłowych nowoczesnych technik zarządzania firmą?

– kierunek Zarządzanie o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku zarządzanie:

Studia na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu absolwentowi tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowe do bardzo dobrego komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami. Będziesz również posiadał umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, przygotowania kampanii marketingowych, stosowania technologii informatycznych, zarządzania finansami oraz rachunkowością, tworzenia biznes planu, a także będziesz potrafił właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku zarządzanie. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowisku menedżera produktu, specjalisty ds. marketingu i sprzedaży lub kierownika niższego i średniego oraz wyższego szczebla w rozmaitych organizacjach takich jak: firmy prywatne i korporacje międzynarodowe, instytucje międzynarodowe, spółki prawa handlowego, urzędy państwowe. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy