Czujesz się przywódcą, ale chcesz przygotować się do pełnienia funkcji menedżera ?

Chcesz nauczyć się prawidłowych nowoczesnych technik zarządzania firmą?

– kierunek Zarządzanie o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku zarządzanie:

Studia na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu absolwentowi tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowe do bardzo dobrego komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami. Będziesz również posiadał umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, przygotowania kampanii marketingowych, stosowania technologii informatycznych, zarządzania finansami oraz rachunkowością, tworzenia biznes planu, a także będziesz potrafił właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku zarządzanie. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowisku menedżera produktu, specjalisty ds. marketingu i sprzedaży lub kierownika niższego i średniego oraz wyższego szczebla w rozmaitych organizacjach takich jak: firmy prywatne i korporacje międzynarodowe, instytucje międzynarodowe, spółki prawa handlowego, urzędy państwowe. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

W ramach kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie trzy specjalności:

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do zarządzania, historii gospodarczej, etyki zawodu, podstaw ekonomii, podstaw finansów publicznych, zarządzania w firmach, prawa cywilnego, badań rynkowych, statystyki, ochrony własności intelektualnej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, technik motywowania pracowniczego, badań satysfakcji i lojalności klientów, analizy strategicznej w przedsiębiorstwie, organizacji pracy własnej menadżera w przedsiębiorstwie, komunikacji w biznesie.

2. Handel i usługi

Z kolei na tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do zarządzania, społecznej odpowiedzialności biznesu, historii gospodarczej, etyki zawodu, podstaw ekonomii, podstaw finansów publicznych, zarządzania w firmach, prawa cywilnego, badań rynkowych, statystyki, ochrony własności intelektualnej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, technik motywowania pracowniczego, badań satysfakcji i lojalności klientów, zarządzania logistyką w handlu i usługach, negocjacji handlowych, zarządzania marką w handlu i usługach, komunikacji w handlu i usługach.

3. Rachunkowość zarządcza

A jeżeli zdecydujesz się na tą specjalność to poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do zarządzania, historii gospodarczej, podstaw ekonometrii w przedsiębiorstwie, etyki zawodu, komunikacji w biznesie, podstaw praktycznych decyzji ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym, analiz strategicznych w handlu i usługach, mikroekonomii, podstaw ekonomii, podstaw finansów publicznych, zarządzania finansami, rachunkowości, zarządzania w firmach, prawa

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Zarządzanie, studia I stopnia – licencjackie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85/200 1900 1900 2000 2000 2100 2400
niestacjonarne 85/200 2200 2200 2200 2200 2200 2400

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty 0%