Misja: studia bez barier dla osób z niepełnosprawnościami

Zadaniem Uczelni jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy w Żarach jest przyjazna studentom z wszystkimi niepełnosprawnościami.

Naszym zadaniem jest pomoc i wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnością, zarówno studentom w realizowaniu toku studiów, jak i pracownikom uczelni. Do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością może zgłosić się każdy, kto z powodu niepełnosprawności doświadcza gorszego traktowania bądź napotyka bariery w procesie studiowania czy podejmowania innych istotnych aktywności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania na terenie Uczelni. Wyrównujemy szanse studiowania przez udostępnienie studentom niepełnosprawnym odpowiednich narzędzi i urządzeń, które pozwalają im uczyć się i pracować. Uczelnia posiada pełną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych w tym windę, podjazd, łazienki, sale wykładowe, miejsca parkingowe, specjalistyczny sprzęt i pomoce naukowe. Metody i formy kształcenia są dobierane w zależności od indywidualnych predyspozycji studenta. Uczelnia zapewnia dostosowaną formę egzaminu do rodzaju niepełnosprawności.

Niepełnosprawny student ŁSW w Żarach może liczyć na:

 • pomoc materialną w formie stypendium socjalnego dla osoby niepełnosprawnej
 • pomoc w przygotowaniu materiałów w postaci elektronicznej
 • informację, poradę i pośrednictwo Pracownika ds. Dostępności Uczelni w kontaktach z wykładowcami, itd.
 • wypożyczenia sprzętu
 • toku kształcenia
 • zorganizowanie egzaminów w formie alternatywnej (forma alternatywna nie oznacza zwolnienia z egzaminu lub przeprowadzenia go w uproszczonej postaci, ale dostosowanie egzaminu do specyficznych potrzeb osoby niepełnosprawnej).

Zapewniamy każdemu studentowi z niepełnosprawnościami, który złoży wniosek indywidualne jego rozpatrzenie zgodne z ideą wyrównywania szans edukacyjnych oraz racjonalnego dostosowania potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub choroby przewlekłej oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu.

Niepełnosprawność nie może oznaczać braku dostępu do wiedzy!

Zasady korzystania ze wsparcia w zakresie dostosowania warunków i realizacji procesu dydaktycznego do rodzaju niepełnosprawności studenta w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach.

Zasady korzystania ze wsparcia

Zakres obowiązków pracownika ds. Dostępności Uczelni:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających OzN udział w życiu społeczności akademickiej zgodnie z zasadami odpowiedzialnego wsparcia.
 2. Współpraca z organami porządkowymi działającymi na rzecz OzN.
 3. Podejmowanie działań zmierzających  do  zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym.
 4. Kształtowanie przychylnych postaw wobec OzN.
 5. Przygotowanie informacji z przygotowanych działań na rzecz OzN dla władz Uczelni oraz planowanie działań na kolejny rok akademicki.
 6. Udzielenie pomocy pracownikom, prowadzącym zajęcia dydaktyczne w których biorą udział studenci z niepełnosprawnością.
 7. Przygotowanie treści informacji oraz obsługa strony www  dla osób z OzN, systematyczne przeprowadzanie ankiet wraz z rekomendacjami dla poszczególnych osób w ramach biura OzN.

PORADĘ, POMOC i NIEZBĘDNE INFORMACJE UZYSKASZ NA UCZELNI UL. PSZENNA 2B, POKÓJ NR 11

Pracownik ds. Dostępności Uczelni

mgr Magdalena Biazik
tel. 726 442  287
e-mail: m.biazik@lsw.edu.pl
Od poniedziałku do piątku od 08:00 do 11:30

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

mgr Agnieszka Maj
tel. 690 475 677
e-mail: a.maj@lsw.edu.pl
Dyżur środa od 14:00 do 15:00