Droga do zatrudnienia

Łużycka Szkoła Wyższa w Żarach (lider projektu) w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Żarach; Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarach , Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej  realizuje projekt pn. „DROGA DO ZATRUDNIENIA”

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych do 29 roku  życia , pozostających bez pracy , tzw. młodzieży NEET w powiecie żarskim.

Do udziału w projekcie zapraszamy ?

Osoby młode w wieku 15-29 lat, z terenu powiatu żarskiego, bez pracy,  nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu ( w tym osoby
z niepełnosprawnościami)  z następujących grup:

  • Absolwenci specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
  • Matki przebywające w Domu Samotnej Matki,
  • Osoby młode opuszczające Zakłady Karne lub Areszty Śledcze ( do roku po opuszczeniu ośrodka).

W ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualne Planów Działania i Innowacyjne Portfolio,
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Szkolenia zawodowe, zakończone uzyskaniem certyfikatu,
  • 4 miesięczne płatne Staże zawodowe .

Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów. W ramach projektu zapewniamy:

materiały szkoleniowe, dodatek szkoleniowy,  zwrot kosztów dojazdu w okresie doradztwa zawodowego, odbywania szkolenia i stażu, stypendium w czasie staży zawodowych, refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi ( dzieckiem do 3 lat) oraz catering.

Co zrobić aby wziąć udział w projekcie?

Rekrutację uczestników projektu prowadzą :

Łużycka Szkoła Wyższa

68-200 Żary, ul. Pszenna 2B

Tel. 603 407 005,

Adres e-mail:  lwsh@wp.pl

oraz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

68-200 Żary, ul. Domańskiego 1

Tel. 68 4755580,

adres e-mail: poczta.mops.zary.pl

Projekt nr POWR.01.03.01-00-0180/15-00  pn. „Droga do zatrudnienia „ realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Droga do zatrudnienia - plakat

Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON

Projekt „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” projektu polega na stworzeniu jednego systemu (opartego  na programie komputerowym), który obejmować będzie wszystkie działania proponowane przez PCPR, OPS, PUP adresowane do osób niepełnosprawnych. Administratorem tej ogromnej bazy danych będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, który udostępni informacje innym instytucjom (PUP, OPS) śledzącym ścieżkę osoby niepełnosprawnej, Projekt zakłada przeprowadzenie badań wśród osób niepełnosprawnych metodą spisu powszechnego. Ankieterzy odwiedzą każde gospodarstwo, będą pytać czy mieszka w nim osoba niepełnosprawna i jeżeli zastaną tam taką osobę, przeprowadzą z nią wywiad. Rzetelne odpowiedzi pozwolą stworzyć pełną bazę danych dotyczącą potrzeb, barier, oczekiwań osób niepełnosprawnych związanych z edukacją, zatrudnieniem, kontaktami ze społecznością, terapią itp. Projekt polega na zaproszeniu  osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w działaniach projektowych  w formie:  wsparcia coacha, doradcy zawodowego, ciekawych warsztatów, szkoleń zawodowych, szkoleń z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych, dotacji na ich założenie dla najlepszych absolwentów tych szkoleń. Projekt przewidujemy również wiele ciekawych zajęć integrujących społecznie m.in. podpatrzonych w Dani

Śieżka ON

Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju wszystkich pokoleń

Projekt „Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju wszystkich pokoleń” jest skierowany do osób, które w przyszłości chcą zajmować się wychowywaniem i edukacją najmłodszych. Projekt zakłada wyposażenie przyszłych nauczycieli i nauczycielki nauczania przedszkolnego i początkowego w konkretne przydatne umiejętności służące inspirowaniu dziecka w jego badawczej przygodzie podczas usamodzielniania się i poznawaniu świata.

Wszechstronny nauczyciel

Kadry gospodarki dla edukacji zawodowej

Projekt „Kadry gospodarki dla edukacji zawodowej” adresowany jest do osób czynnych zawodowo, którzy nie są nauczycielami ale wiążą swoją przyszłą karierę z zawodem nauczyciela przedmiotów zawodowych. Adresowany jest także do absolwentów wyższych szkół technicznych, którzy nie podjęli jeszcze zatrudnienia po ukończeniu nauki.

Kadry gospodarki dla edukacji zawodowej

Przyjazny urzędnik

Celem projektu jest zainicjowanie procesu nowoczesnego zarządzania w urzędach administracji samorządowej opartego na zasadzie partnerstwa w relacjach: urzędnik – klient.

Projekt zakłada zorganizowanie szkoleń oraz studiów podyplomowych dla urzędników z urzędów gmin i starostw powiatowych: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Gmina Bogdaniec, Gmina Bytnica, Gmina Dąbie, Gmina Maszewo, a także wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 w urzędzie Gminy Bogdaniec.

W ramach projektu „Przyjazny urzędnik” realizowane są studia podyplomowe – Doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi realizowanymi w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach.

przyjazny_urzednik

Termomodernizacja budynku Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ul. Pszennej 2 w Żarach

Termomodernizacja budynku Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ul. Pszennej 2 w Żarach w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Termomodernizacja ŁSW

Celem projektu jest wzrost świadomości mieszkańców województwa lubuskiego w zakresie roli sektora ekonomii społecznej w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie sektora ekonomii społecznej poprzez szkolenia o charakterze biznesowo – społecznym, zainicjowanie promocji wolontariatu w sektorze ekonomii społecznej, zaszczepienie idei pomocniczości wśród studentów, ponadto dzięki realizacji projektu promowane będą partnerstwa międzysektorowe oparte o działania dla dobra społecznego w powiązaniu z narzędziami i systemami ekonomicznymi funkcjonującymi w gospodarce rynkowej.

Akademia Ekonomii Społecznej