Chcesz wybrać jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów????

Interesują Ciebie techniczne aspekty przemieszczania materiałów i produktów???

– kierunek logistyka o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku logistyka

Studia na kierunku logistyka o profilu praktycznym pozwolą Tobie na ukształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania. Będziesz zdolny do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zadań logistycznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego. Przy podejmowaniu decyzji będziesz uwzględniał współzależności występujące pomiędzy działalnością różnych działów przedsiębiorstwa a wyznaczonymi zadaniami logistycznymi.

W ramach kierunku Logistyka znajdziesz w Naszej ofercie Studia dualne, które przeznaczone są dla osób chcących w przyszłości zrobić karierę w logistyce i osiągnąć znaczący sukces zawodowy. Studia dualne polegają na ścisłej współpracy Uczelni, Ciebie jako Studenta oraz firmy partnerskiej. Jako przyszły Student przez dziewięć tygodni zdobywasz wiedzę teoretyczną na zajęciach dydaktycznych – wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, warsztatach – a przez kolejne dziewięć tygodni pracujesz na stażu w jednej z renomowanych firm logistycznych, zdobywając w ten sposób doświadczenie, niezwykle cenione dzisiaj na rynku pracy. Po ukończeniu studiów Uczelnię opuszczasz w pełni już ukształtowany, wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również masz doświadczenie praktyczne.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku Logistyka ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku logistyka. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, centrach logistycznych, firmach spedycyjnych, firmach transportowych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

W ramach kierunku Logistyka przygotowaliśmy dla Ciebie cztery specjalności:

1. Logistyka handlu i spedycja

W ramach tej specjalności zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu: organizacji transportu krajowego i międzynarodowego o specjalności transport osób i rzeczy, spedycji krajowej, spedycji międzynarodowej, prawa celnego, prawa gospodarczego, zarządzania flotą transportową, bhp, przewozu towarów niebezpiecznych i innych specjalizowanych transportów oraz metod zabezpieczenia przewozu towarów, podstawy praw pracy i rachunkowości, prawa cywilnego, bezpieczeństwa drogowego, gospodarki elektronicznej w transporcie i spedycji.

2. Logistyka wojskowa

Specjalność ta umożliwi Tobie nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi w dziedzinie logistyki wojskowej oraz posiąść techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

3. Ekologistyka

W ramach tej specjalności będziesz potrafił skoordynować działania ekologiczne z podstawową działalnością przedsiębiorstwa i trwale ograniczyć negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko oraz zapewnić trwałe korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwu. Zdobędziesz wiedzę z zakresu: logistyki odzysku w praktyce, ekologicznych aspektów polityki transportowej, proekologicznych aspektów zarządzania logistyką, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, logistyki odpadów komunalnych, społecznej odpowiedzialności biznesu.

4. Zarządzanie logistyką w MŚP

Z kolei na tej specjalności zdobędziesz kompleksową wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zasad zarządzania zapasami, łańcuchem dostaw i jakością w logistyce, niezbędnych aspektów prawa i ekonomiki transportu, marketingu usług, struktur i strategii handlu, gospodarki magazynowej, zarządzania przedsiębiorstwem.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Logistyka, studia I stopnia – licencjackie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa 

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85/200 1900 1900 2000 2000 2100 2400 xxx
niestacjonarne 85/200 2000 2000 2100 2100 2200 2400 xxx
niestacjonarne – dualne 85/200 2500 2500 2600 2600 2700 3100 xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:
Płatności za studia rozłożone na dogodne raty.