Wstęp deklaracji

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe spółki:

Łużycka Szkoła Wyższa 
im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach
ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Adres strony internetowej: http://lsw.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-25

Data aktualizacji strony internetowej: 2021-02-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Na podstronach pojawiają się pliki PDF, DOC itp. zawierające bieżące dokumenty do pobrania przez użytkowników. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-02-26

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2021-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • E-mail:
 • Telefon:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej ( np. na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej
w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Skargę można złożyć w siedzibie Łużyckiej Szkoły Wyższej pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Łużycka Szkoła Wyższa 
im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach
ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Budynek siedziby szkoły znajduje się przy ulicy Pszennej 2b w Żarach. Właścicielem budynku jest Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy. Budynek znajduje się na terenie Szpitala na Wyspie

Wejście do szkoły

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 1. główne – wejście znajdujące się od głównego parkingu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Schody prowadzące do wejścia można pokonać poprzez schodołaz obsługiwany przez pracowników uczelni – należy skontaktować się telefonicznie z Uczelnią.
 2. Boczne I – z tyłu budynku z lewej strony od strony szpitala, podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do środka. Do drzwi wejściowych prowadzą schodki oraz podjazd zabezpieczony barierką.
 3. boczne II – z tyłu budynku z prawej strony od hospicjum – drzwi dwuskrzydłowe, wejście  zaopatrzone w podjazd, obecnie niedostępne.

Na parterze mieszczą się : 3 sale konwersatoryjno-ćwiczeniowe, biuro obsługi studentów, biuro obsługi osób z niepełnosprawnością, 3 toalety w tym jedna przystosowana do osób z niepełnosprawnością.

Na pierwsze i drugie piętro prowadzą dwie klatki schodowe oraz winda, główna klatka schodowa umiejscowiona jest na wprost drzwi głównych uczelni. Na pierwszym piętrze umiejscowione są: biblioteka – czytelni, biblioteka – księgozbiór, 4 pomieszczenia biurowe, 2 sale wykładowe, 2 sale komputerowe, 6 sal konwersatoryjno-ćwiczeniowe, 4 toalety w tym jedna przystosowana do Osób z Niepełnosprawnościami

Na drugim piętrze znajdują się : pokój nauczycielski, pokój samorządu studenckiego, 4 sale konwersatoryjno-ćwiczeniowe laboratoryjne, 2 toalety.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wszystkie pomieszczenia biurowe w budynku dostępne są dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przewidziano 2 toalety dla tej grupy osób – na parterze i I piętrze.

Dostępność budynku:

Drzwi zewnętrzne posiadają przestrzeń manewrową przed i za drzwiami, brak progów, brak pochyłości, dostępne uchwyty.
Drzwi wewnętrzne – szerokość >90 cm, lekkie, dostępne klamki, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów.
Ciągi komunikacyjne – szerokość >90 cm, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami do pomieszczeń, przestrzeń na zakrętach ciągów komunikacyjnych, wolne od przeszkód w skrajni pionowej i poziomej
Wycieraczki – wpuszczane
Oświetlenie – równomierne
Elementy instalacji elektrycznej – włączniki – wysokość montażu średnio 131,5 cm
Parking – miejsca oznaczone, blisko wejścia,
Schodołaz – obsługiwany przez pracowników Uczelni
Podłogi – powierzchnia równa, antypoślizgowa, niepowodująca odbicia światła
Pomieszczenia – możliwość dotarcia i skorzystania na wózku, przestrzeń manewrowa.
Sanitariaty – toaleta dostępna na każdym piętrze, przestrzeń manewrowa, uchwyty, możliwość podjechania pod umywalkę,
Winda -posiada poręcze, panel w alfabecie Brajla, lustro, wydaje komunikaty głosowe, drzwi otwierają się automatycznie
Wydarzenia – realizacja w miejscu dostępnym architektonicznie, toalety dla OzN, dostępna informacja, możliwość zgłaszania szczególnych potrzeb
Procedury – obsługa w przyjaznym otoczeniu