Charakterystyka kierunku administracja

Studia II stopnia magisterskie na kierunku Administracja stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia.
Absolwent kierunku administracja drugiego stopnia studiów o profilu praktycznym będzie profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej. Absolwent tego kierunku charakteryzuje się poszerzoną wiedzą z zakresu podstaw prawnych działania administracji, zna i rozumie rolę urzędnika w systemie władz publicznych, zna podział zadań, kompetencji i właściwości organów uczestniczących w procesie realizacji przypisanych mu obowiązków, potrafi przy wykorzystaniu z najnowszych dostępnych technologii zbierać informacje, analizować zebraną wiedzę oraz podejmować w sposób etyczny decyzje zmierzające do zrealizowania zadania bądź rozwiązania problemu.
Po zakończeniu trzysemestralnych studiów i obronie pracy dyplomowej, absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Ukończone studia stwarzają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na trzecim stopniu lub kontynuacji w ramach studiów podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania posiadanej wiedzy i kompetencji.

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku „administracja” przewidują wykształcenie kompetentnego potencjału osobowego do pracy w różnych zawodach związanych z wykonywaniem funkcji administracyjnych, w tym również w administracji samorządowej. Filarem programu studiów jest tak przygotowany schemat modułów kształcenia, który da nie tylko podstawy wiedzy z zakresu administracji samorządowej, ale przede wszystkim pozwoli rozwinąć kompetencje niezbędne w realizacji zawodowej zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym.

Absolwent studiów na kierunku „administracja” będzie wykwalifikowanym pracownikiem, posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe cenione na współczesnym rynku pracy. Studia przygotowują fachowców zamierzających pełnić funkcje w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, w innych placówkach publicznych oraz w sektorze prywatnym. To także oferta dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnych przedsiębiorstw lub wypełnianiem zadań w zakresie funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych, firmach doradczych, konsultingowych, prowadzących usługi zarządzania lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także do wypełnianiem innych ważnych ról w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym zwłaszcza w kontekście zachodzących w Europie procesów integracji w skali globalnej i regionalnej.

W ramach kierunku administracja studiów drugiego stopnia przygotowaliśmy dla Ciebie dwie specjalności:

1. E-administracja

Na współczesnym rynku pracy, w dobie szybkiego rozwoju informatyzacji i cyfryzacji następuje szybka transformacja administracji „papierowej” na „elektroniczną”. Dotychczas zdobywane umiejętności zawodowe w zakresie „tradycyjnej” administracji, okazują się być niewystarczające na stanowiskach wykorzystujących nowoczesne systemy teleinformatyczne.

Specjalność studiów e-administracja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się otoczenia i pozwala wykształcić studentów – przyszłych pracowników na stanowiska pracy w zakresie e-administracji. To interdyscyplinarny kierunek, który łączy wiedzę z zakresu prawa, administracji, informatyki i zarządzania.

Obecnie, zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne w swojej działalności wykorzystują wyspecjalizowane systemy informatyczne, ułatwiające zarządzanie produkcją, wiedzą czy finansami; w przypadku zaś jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniem usług publicznych. Specjalność ta stwarza możliwość poznania tych systemów od strony organizacyjno-prawnej, ekonomicznej oraz informatycznej.

2. Menadżer administracji samorządowej

Studia o specjalności „menadżer administracji samorządowej” przeznaczone są dla osób, które w sposób profesjonalny i kompleksowy pragną zdobyć najnowszą wiedzę, poznać praktyczne narzędzia i metody realizacji zadań, przed jakimi stoi administracja samorządowa XXI wieku. Skorzystać z nich powinni zarówno pracownicy administracji publicznej, których interesuje rozwój, realizacja najnowszych zadań, jak również osoby, które swoją przyszłość wiążą z administracją samorządową i chcą być w pełni przygotowani do wyzwań, którym przyjdzie im sprostać.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię dyplom ukończenia studiów I stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia magisterskie: DOC | PDF

Administracja, studia II stopnia – magisterskie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
niestacjonarne 85/200 2300 2300 2400 2400 xxx xxx xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty 0%