Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: Przejdź do sow.pfron.org.pl
 • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z CIDON przy Oddziale Lubuskim – 68 422 78 07.

Kto może zostać beneficjentem wypożyczalni?

Każdy, kto:

 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:

 • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś
  (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON.
  Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.
 • Twój wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to do wniosku o wypożyczenie musisz dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.

Wyjaśnienie:

Wnioskodawca do wniosku o wypożyczenie załącza zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Na liście technologii dostępnej (xlsx 14 KB) znajdziesz informację, które technologie wymagają takiego zlecenia.

Link do filmu instruktażowego w sprawie Wypożyczalni technologii wspomagających:  
https://www.youtube.com/watch?v=o7BQVRKPLo8

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku

Więcej szczegółów:

Program pn. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” (docx 32


Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce równościowej

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce równościowej.
27 czerwca 2023 r. został ogłoszony konkurs na najlepszą pracę dyplomową pt. Bez różnicy płci o tematyce równościowej.

Do udziału w konkursie zachęcamy osoby studiujące na wszystkich kierunkach na Uniwersytecie Zielonogórskim, które obroniły lub obronią w tym roku swoje prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz projekty artystyczne.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2023 r., a rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na koniec października.

Nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł dla laureata oraz 500 zł za wyróżnienie zostaną wręczone 16 listopada w Międzynarodowym Dniu Tolerancji, obchodzonym co roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Szczegóły konkursu znajdują się pod adresem: https://crdw.uz.zgora.pl/struktura/pelnomocnik-ds-rownego-traktowania/wydarzenia-i-szkolenia/konkurs-na-prace-dyplomowa-pt-bez-roznicy-plci-4.html


Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON

Oddział PFRON w Zielonej Górze informuje, że do 30 listopada 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski składa się do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 36, tel. 68 323 19 24 lub 25,

e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

Dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,

b) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,

c) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane  w przepisach prawa budowlanego.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

 1. a) 50% – w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot nie będący przedsiębiorcą,
 2. b) 30% – w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot będący przedsiębiorcą.

W 2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego podzielił 2 700 000,00 zł ze środków PFRON na 18 projektów z terenu Ziemi Lubuskiej.

Zobacz również:

Dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON