Student samodzielnie poszukuje i dokonuje wyboru placówki, w której będzie realizował praktykę w zakresie studiowanej specjalności, a opiekun zatwierdza i opiniuje wybór. Po wyborze odpowiedniej placówki student składa właściwą dla danej specjalności „deklarację dotyczącą miejsca odbywania praktyki”, w której określa: nazwę instytucji, w której praktyka będzie realizowana, termin praktyki.

Wykaz godzinowy oraz tygodniowy wszystkich praktyk dla poszczególnych edycji można sprawdzić  u opiekuna praktyk. Podpisaną deklarację należy złożyć na dyżurze Opiekuna Praktyk Łużyckiej Szkoły Wyższej im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach. Opiekun Praktyk pełni dyżur w każdy czwartek  w godzinach od 12.00 do godz. 16.00 w siedzibie Uczelni pokój nr 11. Na podstawie złożonej przez studenta deklaracji Uczelnia wydaje studentowi „skierowanie (umieszczone wraz z deklaracją na 1 stronie A4) na praktykę zawodową” wraz z dziennikiem praktyk. Bez skierowania wydanego przez Opiekuna Praktyk student nie może rozpocząć praktyki.

Po zrealizowaniu praktyki student powinien złożyć wypełniony dziennik praktyk, wraz z deklaracją i uzupełnionym „Załącznikiem (druga strona deklaracji – która zawiera: cel i zakres praktyki, termin realizacji praktyki) do Porozumienia w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych”, na dyżurze Opiekuna Praktyk Łużyckiej  Szkoły Wyższej im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach uzyskując zaliczenie praktyki w dzienniku praktyk oraz wpis do indeksu. W przypadku, kiedy student nie może zrealizować praktyki w określonym (w wykazie) terminie zobowiązany jest złożyć podanie do Rektora z prośbą o realizację praktyki w terminie wcześniejszym bądź późniejszym określając jej termin i miejsce oraz powód zmiany terminu i jednocześnie złożyć „deklarację dotyczącą miejsca odbywania praktyki” na dyżurze Opiekuna Praktyk Łużyckiej Szkoły Wyższej im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach.

ZALICZENIE WYKONYWANEJ PRACY NA POCZET PRAKTYKI

Student, którego praca zawodowa odpowiada okresowi i charakterowi praktyki przewidzianej programem studiów, może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej składając podanie do Rektora Łużyckiej Szkoły Wyższej im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach wraz z zaświadczeniem od pracodawcy (określającym miejsce pracy, okres zatrudnienia oraz charakterystykę wykonywanych czynności na stanowisku pracy) i pozytywną opinią wykonywanej pracy przez pracodawcę. Nie można ubiegać się jednorazowo o zaliczenie wszystkich rodzajów praktyk. Każda z praktyk zaliczana jest po uzyskaniu pisemnej zgody Rektora Łużyckiej Szkoły Wyższej im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach (po złożeniu każdorazowo podania wraz z ww. załącznikami) oraz wypełnieniu dziennika praktyk zgodnie z zakresem czynności i obowiązków wykonywanych w miejscu pracy oraz z założeniami organizacyjno – programowymi praktyk zawodowych studentów ŁSW  w Żarach, który należy złożyć na dyżurze Opiekuna Praktyk Łużyckiej Szkoły Wyższyj im. J.B. Solfy z siedzibą w Żarach uzyskując zaliczenie praktyki w dzienniku praktyk oraz wpis do indeksu. Podanie o zaliczenie określonego rodzaju praktyki należy składać w określonym terminie jej realizacji.