Charakterystyka kierunku logistyka

Studia II stopnia magisterskie na kierunku Logistyka stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia.

Absolwent kierunku logistyka drugiego stopnia studiów o profilu praktycznym będzie posiadał: umiejętności posługiwania się systemami informatycznymi oraz technikami inżynierskimi przy rozwiązywaniu różnych problemów logistycznych; umiejętności projektowania systemów logistycznych czy też zarządzania procesami logistycznymi, a także zarządzania kosztami, finansami lub personelem.

Proponowany program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb kierunku logistyka. Zakłada on dużą aktywność ze strony studentów i oczekuje od nich daleko idącej samodzielności. Proces kształcenia ukierunkowany jest na wyposażenie absolwentów w wiedzę niezbędną do poprawnego rozumienia, interpretowania i wykorzystania zjawisk występujących w działalności społecznej
i gospodarczej oraz publicznej. Programowe przedmioty, tematy i treści kształcenia stanowią komplementarny zbiór, który zapewnia stopniowe poszerzanie wiedzy i jej uszczegółowienie w zakresie specjalizacji zawodowych w ramach kierunku logistyka.

Po zakończeniu trzysemestralnych studiów i obronie pracy dyplomowej, absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Perspektywy zawodowe

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych miasta i gmin, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz potrzebne są umiejętności organizacyjne. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Efekty uczenia się na studiach II stopnia na kierunku Logistyka 

W ramach kierunku logistyka studiów drugiego stopnia przygotowaliśmy dla Ciebie dwie specjalności:

1. Logistyka krajowa i międzynarodowa

Logistyka krajowa i międzynarodowa to całokształt procesów przepływu i wymiany  surowców, materiałów i produktów. Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie sprawnego zarządzania łańcuchami dostaw i przepływem towarów. Wiąże się z tym przepływ informacji w obrębie przedsiębiorstwa, jak również pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi na rynkach krajowych
i międzynarodowych. Celem studiów na specjalności logistyka krajowa i międzynarodowa jest przygotowanie studentów do zarządzania procesami logistycznymi, zachodzącymi w skali krajowej i międzynarodowej.

Absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje potrzebne do budowania i realizacji strategii logistycznych na globalizujących się rynkach. Będą to fachowcy o wysokich kwalifikacjach dobrze rozumiejący całą firmę, jej potrzeby, umiejący sprawnie ją dostosować do zmieniających się warunków otoczenia logistycznego.

2. Menedżer logistyki

W ramach specjalności „Menedżer logistyki” studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania siecią transportową, a także zdolność ekonomicznej oceny procesów transportowych. Dodatkowo, ze względu na postępującą globalizację, problematyka specjalności poszerzona jest o zagadnienia związane z technologiami transportu i spedycje. Celem studiów o specjalności „Menadżer logistyki” jest przygotowanie studenta do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, wskazanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Program kształcenia pokazuje logistykę w wielu wymiarach organizacyjno-prawnych. Słuchacz zyskuje możliwość zdobycia oraz pogłębienia wiedzy dotyczącej kluczowych zależności zarządzania logistycznego
w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Ponadto zyskuje skuteczne narzędzia umożliwiające podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi.
Specjalność „Menedżer logistyki” przygotowuje studenta do pracy w roli specjalisty na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywania narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Student nabywa umiejętności menedżerskich, pozwalających na skuteczną analizę przypadków logistycznych.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię dyplom ukończenia studiów I stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia magisterskie: DOC | PDF

Logistyka, studia II stopnia – magisterskie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
niestacjonarne 85/200 2300 2300 2700 xxx xxx xxx xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty 0%