Chcesz poznać jak funkcjonuje państwo, unia europejska oraz gospodarka?
Chcesz nauczyć się prawidłowej interpretacji przepisów i wydawania decyzji,
a także rozwiązywania problemów i nie boisz się wyzwań ???
– kierunek Administracja o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku Administracja:

Studia na kierunku Administracja o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu absolwentowi tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowedo bardzo dobrego komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Będziesz również posiadał umiejętność dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawnych, przygotowania projektów aktów prawnych różnego szczebla, a także będziesz potrafił właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku Administracja o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb administracji publicznej i samorządowej kraju, ale i także w administracji międzynarodowej, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku Administracja. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowisku specjalisty w administracji lub kierownika niższego i średniego szczebla administracji w rozmaitych organizacjach takich jak: firmy prywatne i korporacje międzynarodowe, instytucje międzynarodowe, instytucje non profit oraz urzędy państwowe i samorządowe, instytucje bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, kancelarie prawne i banki. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

W ramach kierunku Administracja o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie trzy specjalności:

1. Administracja publiczno-samorządowa

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do prawoznawstwa, historii administracji, etyki zawodu, podstaw ekonomii, podstaw finansów publicznych, zarządzania w administracji, prawa cywilnego, podstaw prawa karnego i wykroczeń, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, legislacji administracyjnej, prawa zamówień publicznych, ustroju samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, public relations w administracji publicznej, prawa budżetowego, kontroli administracji. Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w administracji publicznej, samorządowej oraz w działach administracji prywatnych przedsiębiorstw. Dzięki temu możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku są bardzo szerokie. Wszechstronne wykształcenie studentów administracji zapewnia im wiedzę z obszarów kluczowych do działania wszelkich firm i przedsiębiorstw – szczególnie w dobie informatyzacji. Znajomość procesów, które wpływają na funkcjonowanie różnych instytucji zawsze będą umiejętnością poszukiwaną na rynku.

2.Administracja prawno-biznesowa

A jeżeli się zdecydujesz na tą specjalność to poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do prawoznawstwa, historii administracji, etyki zawodu, podstaw ekonomii , podstaw rachunkowości, zarządzania w administracji, prawa cywilnego, podstaw prawa karnego i wykroczeń, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, legislacji administracyjnej, prawa gospodarczego, public relations w administracji biznesowej, podstaw negocjacji i mediacji w biznesie, form prowadzenia działalności gospodarczej i finansowania, umów w obrocie gospodarczym, prawa. Wybierając specjalność administracji prawo-biznesowej dowiesz się między innymi jak wygląda administracyjno-prawne otoczenie biznesu i jak w takim otoczeniu prowadzić negocjacje. Poznasz i zrozumiesz na czym polega ład organizacyjny, jak przebiega postępowanie administracyjne, jaka jest dynamika organizacji. Istotnym punktem będzie także odpowiedź na pytanie jak zarządzać kapitałem intelektualnym czy też poruszenie kwestii etyki i odpowiedzialności przedsiębiorstw.  Pozwoli to uzyskać wysokie kwalifikacje możliwe do monetyzacji w pracy w podmiotach publicznych i niepublicznych jak i do podjęcia własnych przedsięwzięć biznesowych.

3. Administracja prawa pracy i kadr

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Administracja, studia I stopnia – licencjackie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa 

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85/200 1900 1900 2000 2000 2100 2400 xxxx
niestacjonarne 85/200 2100 2100 2100 2100 2200 2400 xxxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty 0%