W dniu 30 września 2023 r. zrealizowane zostało roczne przedsięwzięcie pod auspicjami Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, mianowicie I Konferencja Naukowa nt. Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja nosiła podtytuł Broń masowego rażenia i cyberbezpieczeństwo jako klasyczne i współczesne wyznaczniki ewolucji bezpieczeństwa.

Zorganizowanie konferencji przez ŁSW w Żarach nie jest przypadkowe. Uczelnia od wielu lat kształci studentów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, profilując procesy dydaktyczne w szeregu specjalności. W ten sposób wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom lokalnego rynku pracy, na którym znajdują się jednostki wojskowe sąsiadującego z Żarami garnizonu, ale również inne instytucje podległe pod resort spraw wewnętrznych i administracji, jak również administrację publiczną. Priorytetem uczelni jest bowiem stwarzanie możliwości rozwoju intelektualnego mieszkańców regionu Dolnych Łużyc, którzy chcą sprostać wymaganiom współczesnych rynków pracy, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Idea służebności na rzecz społeczności regionu przyświecała twórcom Uczelni w 2004 r., do dzisiaj pozostając rudymentarnym determinantem jej funkcjonowania. Warto podkreślić, iż w blisko dwudziestoletniej już działalności edukacyjnej – prócz Bezpieczeństwa Narodowego – ŁSW wyspecjalizowała ofertę edukacyjną w takich dyscyplinach naukowych, jak pedagogika, logistyka, administracja, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.

W tym roku Uczelnia gościła wielu znamienitych gości z ośrodków naukowo-badawczych, a w tym w szczególności: Akademii Sztuki Wojennej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, 3 Wojskowego Szpitala Polowego w Lublinie, Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie, Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego oraz Polskiego Centrum Szkolenia Funeralnego w Łodzi.

Wysiłek organizacyjny podjął komitet, w skład którego wchodziła kadra ŁSW oraz studenci grupy 201 na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Istotnym aspektem naukowym było opublikowanie monografii konferencyjnej pod redakcją dr. Romana Józefiaka, dr. inż. Bartłomieja Terebińskiego oraz mgr Małgorzaty Woźniak-Terebińskiej.

Wszystkim prelegentom i współautorom monografii gratulujemy wspaniałych wystąpień i życzymy dalszych sukcesów na gruncie naukowym.

Władze ŁSW