Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach (poprzednio Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach) rozpoczęła swoją działalność 2 marca 2004 roku. Jej założycielem był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. W grudniu 2015 roku nastąpiła zmiana Założyciela Uczelni z ZDZ w Zielonej Górze na Holding Edukacyjny Sp. z o.o. w Pleszewie.

Uczelnia zlokalizowana jest w stolicy polskich Łużyc, w Żarach. Miasto jak i szerszy region, znajduje się w granicach obecnego województwa lubuskiego, graniczącego od zachodu z Brandenburgią i Saksonią.

Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest Wydział Studiów Społeczno-Ekonomicznych. W ramach wydziału funkcjonują inne jednostki organizacyjne: 5 katedr oraz 4 zakłady. W strukturze organizacyjnej Uczelni znajdują się ponadto: Biblioteka Uczelniana, Wydawnictwo Naukowe.
Obecnie Uczelnia kształci na poziomie studiów I i II stopnia na kierunkach: pedagogika (I i II stopień), bezpieczeństwo narodowe (I stopień) oraz logistyka (I stopień).
Władze szkoły podejmują wysiłki nad rozszerzeniem dotychczasowej oferty edukacyjnej. W ostatnim czasie uczelnia podjęła starania
o uruchomienie studiów II stopnie na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz studiów I stopnia na kierunku zarządzanie. Podejmowane są również starania o uruchomienie nowych specjalności na dotychczasowych kierunkach, w tym także nadające tytuł zawodowy inżyniera. Szkoła prowadzi też kształcenie na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach.

Uczelnia wiele uwagi poświęca tworzeniu odpowiednich warunków kształcenia. Jej siedzibę stanowi od 2016 roku własny obiekt znajdujący się przy ul. Pszenna 2 b, obejmujący: 19 sal wykładowych i ćwiczeniowych o powierzchni użytkowej 3833,30 m2.

Szkoła posiada w nim także własną bibliotekę i czytelnię. Aktualne skatalogowane zbiory biblioteki swoimi rozmiarami znacznie przekraczają liczbę trzynastu tysięcy woluminów. Biblioteka gromadzi również ponad trzydzieści tytułów czasopism.

Od samego początku funkcjonowania władze szkoły dużą uwagę poświęcają działalności samorządowej słuchaczy w ramach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i jej poszczególnych agend. Wielu słuchaczy otrzymuje stypendium socjalne, stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Uczelnia wspiera prace naukowo – badawcze realizowane przez jej wykładowców i pracowników w zakresie nauk pedagogicznych, a także i innych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. Publikuje własne wydawnictwa naukowe. Posiada również własne czasopismo naukowe pn. „Łużyckie Zeszyty Naukowe” (o numerze ISSN 1733-7674). Do tej pory ukazało się już 8 numerów tego pisma. Uczelnia wspiera także studencki ruch naukowy – w szkole funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe „Łużyk”.
Na terenie ŁSW działa także Akademickie Biuro Karier. W jego ramach prowadzona jest działalność na rzecz aktywizacji zawodowej aktualnych studentów, jak i absolwentów uczelni.

W 2014 ŁSW uruchomiła także Żłobek „Radosny Szkrab”, który oferuje opiekę dla ponad dwudziestu dzieci.

Uczelnia wiele uwagi poświęca utrzymaniu bliskich związków z jej otoczeniem społecznym. Ściśle współpracuje z władzami samorządu terytorialnego Miasta Żary, Powiatu Żarskiego i Powiatu Żagańskiego. Uczelnia utrzymuje bliskie relacje z wieloma instytucjami, przedsiębiorstwami, organizacjami, w tym różnymi z podmiotami społecznymi i oświatowymi bliższego środowiska oraz szerszego regionu. 2017 roku przy Uczelni został powołany Konwent Ekspertów, który skupia przedstawicieli pracodawców i jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządu zawodowego, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twórczych, organizacji pracodawców, instytucji finansowych oraz organizacji samorządu gospodarczego. Konwent pełni funkcje opiniodawcze
i doradcze w sprawach ważnych dla uczelni. Jest organem wspierającym działania uczelni w zakresie rozwoju dydaktycznego, naukowego oraz organizacyjnego.