Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach (poprzednio Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach) rozpoczęła swoją działalność 2 marca 2004 roku. Jej założycielem był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. W grudniu 2015 roku nastąpiła zmiana Założyciela Uczelni z ZDZ w Zielonej Górze na Holding Edukacyjny Sp. z o.o. w Pleszewie.

Uczelnia zlokalizowana jest w stolicy polskich Łużyc, w Żarach. Miasto jak i szerszy region, znajduje się w granicach obecnego województwa lubuskiego, graniczącego od zachodu z Brandenburgią i Saksonią.

Uczelnia składa się z trzech katedr: Katedry Logistyki i Bezpieczeństwa Narodowego, Katedry Podstaw Pedagogiki, Katedra Administracji, Zarządzania, Finansów i Rachunkowości.

W strukturze organizacyjnej Uczelni znajdują się ponadto: Biblioteka Uczelniana oraz Wydawnictwo Naukowe.  Obecnie Uczelnia kształci na poziomie jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów pierwszego na kierunkach: pedagogika, logistyka, bezpieczeństwo narodowe, administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość i studiów drugiego stopnia na kierunkach pedagogika, logistyka, bezpieczeństwo narodowe, administracja.
Władze szkoły podejmują wysiłki nad rozszerzeniem dotychczasowej oferty edukacyjnej. Szkoła prowadzi też kształcenie na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach.

W chwili obecnej prowadzony jest projekt z „Z POWER-em do pracy! ” dzięki , któremu uczestnicy zdobywają nowe kwalifikacje zawodowe. Numer projektu to POWR.01.02.01-08-0009/21.

Uczelnia wiele uwagi poświęca tworzeniu odpowiednich warunków kształcenia. Jej siedzibę stanowi od 2016 roku własny obiekt znajdujący się przy ul. Pszenna 2 b, obejmujący: 19 sal wykładowych i ćwiczeniowych o powierzchni użytkowej 3833,30 m2.

Szkoła posiada w nim także własną bibliotekę i czytelnię. Zadaniem Biblioteki uczelnianej jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie informacji naukowej. Aktualne skatalogowane zbiory biblioteki swoimi rozmiarami znacznie przekraczają liczbę trzynastu tysięcy woluminów. Biblioteka gromadzi również wiele tytułów czasopism.

Od samego początku funkcjonowania władze szkoły dużą uwagę poświęcają działalności samorządowej słuchaczy w ramach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i jej poszczególnych agend. Wielu słuchaczy otrzymuje stypendium socjalne, stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Uczelnia wspiera prace naukowo – badawcze realizowane przez jej wykładowców i pracowników w zakresie nauk pedagogicznych, a także i innych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. Publikuje własne wydawnictwa naukowe. Posiada również własne czasopismo naukowe pn. „Łużyckie Zeszyty Naukowe” (o numerze ISSN 1733-7674)oraz Rozprawy Społeczno-Ekonomiczne Łużyckiej Szkoły Wyższej. Do tej pory ukazało się już 10 numerów tego pisma. Uczelnia wspiera także studencki ruch naukowy – w szkole funkcjonowało Studenckie Koło Naukowe „Łużyk”, które został aktywowane w 2016 jako Koło Naukowe Studentów ŁSW – opiekę naukową nad Kołem sprawuje dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska.

Na terenie ŁSW działa także Akademickie Biuro Karier. W jego ramach prowadzona jest działalność na rzecz aktywizacji zawodowej aktualnych studentów, jak i absolwentów uczelni.

W 2014 ŁSW uruchomiła także Żłobek „Radosny Szkrab”, który oferował opiekę dla ponad dwudziestu dzieci. Czas pandemii zmusił nas jednak do zamknięcia żłobka.

Uczelnia wiele uwagi poświęca utrzymaniu bliskich związków z jej otoczeniem społecznym. Ściśle współpracuje z władzami samorządu terytorialnego Miasta Żary, Powiatu Żarskiego i Powiatu Żagańskiego. Uczelnia utrzymuje bliskie relacje z wieloma instytucjami, przedsiębiorstwami, organizacjami, w tym różnymi z podmiotami społecznymi i oświatowymi bliższego środowiska oraz szerszego regionu. 2017 roku przy Uczelni został powołany Konwent Ekspertów, który skupia przedstawicieli pracodawców i jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządu zawodowego, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twórczych, organizacji pracodawców, instytucji finansowych oraz organizacji samorządu gospodarczego. Konwent pełni funkcje opiniodawcze
i doradcze w sprawach ważnych dla uczelni. Jest organem wspierającym działania uczelni w zakresie rozwoju dydaktycznego, naukowego oraz organizacyjnego.

A oto kilka słów od Rektora ŁSW dr Romana Macieja Józefiak dla naszych przyszłych i obecnych studentów:

Zaproszenie do zapoznania się z ofertą edukacyjną Łużyckiej Szkoły Wyższej stwarza okazję zwrócenia uwagi na uniwersalną formułę kształcenia Naszych Studentów. Choć ich edukację koncentrujemy na oczekiwaniach rynku pracy,
nie odbywa się ona w hermetycznie zamkniętej ramie. Naszym dążeniem jest, by modelowy Absolwent ŁSW był świadomą jednostką społeczną, człowiekiem o szerokich horyzontach umysłowych, otwartym na ludzi i gotowym wspierać ich w zmaganiach z bagażem własnych wad i zalet. Edukacja ku rozumności powinna być realizowana na wszystkich poziomach, od nauczania elementarnego po absolutorium. Może nawet należałoby z rozumności uczynić osobną dyscyplinę akademicką, opanowanie wiedzy z której sprawdzałby examen rigorosum… Uczelnia wyższa jest bowiem– jak przekonuje Karl Jaspers – trybuną wolnej myśli i wolnego słowa, nie wykraczających jednak poza granice wytyczone przez normy. Jako zadanie własne przyjęliśmy więc edukację ku racjonalnej percepcji norm społecznych, prawnych i moralnych, pełniących rolę bufora chroniącego przestrzeń wolności i prywatności jednostki. Naszych
studentów przygotowujemy do pracy w urzędach państwowych, jednostkach samorządu terytorialnego czy firmach różnych branż, ale wraz z dyplomem otrzymują moralny nakaz: Sapare Aude!

                                                                                                                                                                     Rektor Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach                                                                                                                     dr Roman Maciej Józefiak