Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach realizuje projekt pn. ”Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans”, nr projektu POWR.03.05.00-00-A075/20 – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach  Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 4 835 788,64 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i 64/100), w tym  dofinansowanie w kwocie 4 669 888,64 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 64/100. Cel główny projektu: Poprawa dostępności do kształcenia na poziomie wyższym w Łużyckiej Szkole Wyższej poprzez likwidację barier w dostępie do kształcenia w obszarach takich jak: struktura organizacyjna, architektura, technologie wspierające, procedury, rodzaje wsparcia edukacyjnego, szkolenia podnoszące świadomość o niepełnosprawności w okresie od 01.11.2020 do końca 30.09.2023 r

SZKOLENIA

W związku z realizacją przez Łużycką Szkołę Wyższą projektu nr POWR.03.05.00-00-A075/20 pn. ,,Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, będą realizowane szkolenia dla Kadry dydaktycznej i administracyjnej podnoszące świadomość niepełnosprawności – realizowane w następujących modułach: Zadanie 6 Ścieżka Mini : 1) Szkolenie „Obsługa kandydata i praca ze studentem z niepełnosprawnością – 7 zasad wsparcia edukacyjnego” – wsparcie skierowane jest do 50 osób kadry dydaktycznej i administracyjnej, 16 godzin dydaktycznych, 2) Szkolenie „O wrażliwości na niepełnosprawność” – wsparcie skierowane jest do 40 osób kadry dydaktycznej, 16 godzin dydaktycznych, 3) Szkolenie „Osoba z niepełnosprawnością pełnosprawny pracownik” – wsparcie skierowane jest do 10 osób kadry administracyjnej, 16 godzin dydaktycznych, 4) Szkolenie „Rola i zadania kadry kierowniczej w procesie wsparcia osób z niepełnosprawnością” – wsparcie skierowane jest do 10 osób kadry zarządzającej, 16 godzin dydaktycznych. Zadanie 12 Ścieżka Midi : 1) Szkolenie dla lektorów języków obcych w zakresie dostosowania nauki języków obcych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wparcie kierowane do 4 lektorów, 24 godziny dydaktyczne, 2) Szkolenie „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.” – wsparcie kierowane do 15 osób kadry administracyjnej i zarządzającej, 12 godzin dydaktycznych, 3) Szkolenie dla kadry Uczelni z języka migowego – wsparcie kierowane do 2 osób kadry dydaktycznej i administracyjnej, 120 godzin dydaktycznych, 4) Szkolenie „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością.” – wsparcie kierowane do 15 osób kadry Uczelni, 16 godzin dydaktycznych. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-A075/20 pn. „Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans” Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytania ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1K/ŁSW/POWR/2021 Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy  z siedzibą w Żarach  kieruje Zapytanie ofertowe  w celu wyboru Wykonawcy prowadzącego szkolenie  dla Uczestników Projektu (UP) pn. ”Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans” – nr POWR.03.05.00-00-A075/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe  dla gospodarki   i rozwojuDziałanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe załącznik nr 2 Zapytanie ofertowe załącznik nr 3 Zapytanie ofertowe załącznik nr 4 Zapytanie ofertowe załącznik nr 5

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytania Zapytanie ofertowe 7K/ŁSW/POWR/2022 Dostosowanie i przygotowanie materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb  osób z niepełnosprawnościami wg. standardu WCAG 2.0 na poziomie AA

Zapytanie ofertowe 7K/ŁSW/POWR/2022

Załącznik nr 1 do ZO nr 7K Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do ZO nr 7K Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 4 do ZO nr 7K Wykaz osób

Załącznik nr 5 do ZO nr 7K Wykaz wykonanych usług

Odpowiedz na pytanie do zapytania ofertowego 7K/ŁSW/POWR/2022

Przykładowy sylabus do przedmiotu 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytania Zapytanie ofertowe 8K/ŁSW/POWR/2022  Recenzja dostosowanych materiałów edukacyjnych  zgodnie ze standardem WCAG 2.0  

Zapytanie ofertowe 8K/ŁSW/POWR/2022

Załącznik nr 1 do ZO nr 8K Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do ZO nr 8K Wykaz osób

Załącznik nr 3 do ZO nr 8K wzór umowy o dzieło  

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytania Zapytanie ofertowe 9K/ŁSW/POWR/2022 Przystosowanie platformy edukacyjnej w zakresie zajęć on-line do możliwości korzystania z niej przez osoby  z niepełnosprawnościami – dostosowanie do standardu WCAG 2.0  

Zapytanie ofertowe 9K/ŁSW/POWR/2022

Załącznik nr 1 do ZO nr 9K/ŁSW/POWR/2022- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do ZO nr 9K/ŁSW/POWR/2022- Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 4 do ZO nr9K/ŁSW/POWR/2022 Wykaz wykonanych usług 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytania Zapytanie ofertowe 9K/ŁSW/POWR/2022 w trybie zasady konkurencyjności  o nazwie Przystosowanie platformy edukacyjnej w zakresie zajęć on-line do możliwości korzystania z niej przez osoby  z niepełnosprawnościami – dostosowanie do standardu WCAG 2.0  

Zapytanie ofertowe 9K/ŁSW/POWR/2022

Załącznik nr 1 do ZO nr 9K/ŁSW/POWR/2022- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do ZO nr 9K/ŁSW/POWR/2022- Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 4 do ZO nr9K/ŁSW/POWR/2022 Wykaz wykonanych usług

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytania Zapytanie ofertowe 10K/ŁSW/POWR/2023 w trybie zasady konkurencyjności  o nazwie o nazwie: „Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń położonych w części wschodniej budynku znajdującego się w Żarach przy ul. Pszennej 2B do możliwości korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnością – dostosowanie do standardu WCAG 2.0”  

Zapytanie ofertowe 10K/ŁSW/POWR/2023

Załącznik Nr 1 239_PW_IE_01_Instalacje_elektryczne

Załącznik Nr 1 239_PW_IE_02_Plan_oświetlenia

Załącznik Nr 1 239_PW_IS_01_Rzut_parteru-1

Załącznik Nr 1 239_PW_IW_01_Rzuty

Załącznik Nr 1 Projekt

Załącznik nr 2 remont parteru-elektr-przedmiar

Załącznik nr 2 remont parteru-etap1-przedmiar

Załącznik Nr 3 – Oferta

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych

Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o udostępnieniu zasobów

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytania

Zapytanie ofertowe 11K/ŁSW/POWR/2023  Recenzja dostosowanych materiałów edukacyjnych  zgodnie ze standardem WCAG 2.0  

Zapytanie ofertowe 11K/ŁSW/POWR/2023

Załącznik nr 1 do ZO nr 11K Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do ZO nr 11K Wykaz osób

Załącznik nr 3 do ZO nr 11K wzór umowy o dzieło

NCBiR - logo
logo ŁSW w Żarach