Chcesz kontynuować studia na drugim stopniu???

Chcesz poszerzać i doskonalić swoje umiejętności i kompetencje pedagogiczne, a może przekwalifikować się???

– kierunek pedagogika na drugim stopniu studiów o profilu praktycznym jest dla Ciebie!

Charakterystyka kierunku pedagogika

Kształcenie na kierunku pedagogika na drugim stopniu studiów o profilu praktycznym w Łużyckiej Szkole Wyższej stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Kształcąc się na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika możesz realizować cele związane z poszerzaniem i doskonaleniem własnych umiejętności i kompetencji pedagogicznych, podejmować aktywność poznawczą dotyczącą specyfiki badań naukowych nad problemami współczesnej edukacji i jej szerszymi (interdyscyplinarnymi i historycznymi) kontekstami. Możesz także kształtować własne krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką pedagogiczną.

Musisz jednak wiedzieć, że mogą je realizować także kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach innych niż studia pedagogiczne, uzupełniając w toku studiów (w ciągu dwóch lat) tzw. różnice programowe (obejmujące treści podstawowe dla dyscypliny pedagogika).
Realizowany program studiów zapewni Tobie poszerzenie dotychczasowej wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej o dodatkową wiedzę humanistyczną, psychologiczną i pedagogiczno – społeczną wymaganą od absolwentów studiów drugiego stopnia. Jednocześnie uzyskasz także wiedzę z zakresu wybranej specjalności, jak też nabędziesz (lub udoskonalisz) związane z tą specjalnością umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Uzyskasz tytuł magistra, a ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania i aktualizowania wiedzy na studiach podyplomowych, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, ale przede wszystkim będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej.

Zdobyta wiedza, uzyskane umiejętności i kompetencje społeczne na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika mogą stanowić dla Ciebie również podstawę do dalszego kształcenia na trzecim stopniu studiów (studiów doktoranckich).

Perspektywy zawodowe

Podejmując studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika – w zależności od wybranej specjalności – będziesz miał perspektywę zatrudnienia w instytucjach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej i innych resortów (zwłaszcza w resortach pracy i polityki społecznej, sprawiedliwości czy spraw wewnętrznych). Musisz jednak wiedzieć, że warunkiem zatrudnienia we wszystkich instytucjach nadzorowanych przez MEN jest posiadanie przez absolwentów przygotowania pedagogicznego. Uczelnia wychodzi temu naprzeciw umożliwiając kandydatom na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, którzy nie uzyskali przygotowania pedagogicznego w toku studiów pierwszego stopnia, uzyskanie stosownego przygotowania pedagogicznego w toku studiów drugiego stopnia.

W ramach kierunku pedagogika studiów drugiego stopnia przygotowaliśmy dla Ciebie trzy specjalności:

1. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

W ramach tej specjalności jako Student – poznasz ogólną edukacją w zakresie nauk o wychowaniu i nauk z nimi spokrewnionych – które będą uzupełniać Twoją posiadaną wiedzę na temat zagadnień dotyczących szeroko rozumianej pracy opiekuńczo – wychowawczej. Będziesz zgłębiać wiedzę związaną z wykonywaniem zawodu opiekuna pedagoga, opiekuna i wychowawcy w placówkach oświatowych i placówkach opieki (opieki częściowej i otwartej, także opieki całkowitej).

2. Resocjalizacja z elementami kryminologii

Celem studiów na tej specjalności – poza ogólnymi założeniami dotyczącymi tego stopnia edukacji wyższej na kierunku pedagogika – jest pogłębienie i doskonalenie kompetencji zawodowych do podejmowania zadań wychowawczych i terapeutycznych w placówkach o profilu resocjalizacyjnym oraz w placówkach powołanych do prowadzenia działań profilaktycznych interwencyjnych. Jako przyszły Absolwent tej specjalności zostaniesz wyposażony w wiedzę z zakresu pedagogiki i innych dyscyplin społecznych i humanistycznych – dotyczącą procesów społecznych i zachowań ludzkich, a także w umiejętności niezbędne do pracy terapeutycznej z osobą niedostosowaną społecznie i jej rodziną.

3. Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z opieką i nauczaniem domowym

W ramach tej specjalności uzyskasz – poza ogólną wiedzą z obszaru nauk humanistycznych i społecznych,  w tym zwłaszcza z zakresu podstawowych subdyscyplin pedagogicznych –   specjalistyczną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania  pracy na stanowisku nauczyciela – wychowawcy (opiekuna) na poziomie edukacji wczesnodziecięcej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

(Warunkiem przyjęcia na tą specjalność jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika w specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe).

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię dyplom ukończenia studiów I stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004 
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia magisterskie: DOC | PDF

Pedagogika, studia II stopnia – magisterskie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85/200 2000 2000 2000 2400 xxx xxx xxx
niestacjonarne 85/200 2200 2200 2240 2400 xxx xxx xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty 0%