Pedagogika

Pedagogika2018-07-19T19:24:08+00:00

Pedagogika

Specjalności

Chcesz kontynuować studia na drugim stopniu???

Chcesz poszerzać i doskonalić swoje umiejętności i kompetencje pedagogiczne, a może przekwalifikować się???

– kierunek pedagogika na drugim stopniu studiów o profilu praktycznym jest dla Ciebie!

Charakterystyka kierunku pedagogika

Kształcenie na kierunku pedagogika na drugim stopniu studiów o profilu praktycznym w Łużyckiej Szkole Wyższej stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Kształcąc się na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika możesz realizować cele związane z poszerzaniem i doskonaleniem własnych umiejętności i kompetencji pedagogicznych, podejmować aktywność poznawczą dotyczącą specyfiki badań naukowych nad problemami współczesnej edukacji i jej szerszymi (interdyscyplinarnymi i historycznymi) kontekstami. Możesz także kształtować własne krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką pedagogiczną.

Musisz jednak wiedzieć, że mogą je realizować także kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach innych niż studia pedagogiczne, uzupełniając w toku studiów (w ciągu dwóch lat) tzw. różnice programowe (obejmujące treści podstawowe dla dyscypliny pedagogika).
Realizowany program studiów zapewni Tobie poszerzenie dotychczasowej wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej o dodatkową wiedzę humanistyczną, psychologiczną i pedagogiczno – społeczną wymaganą od absolwentów studiów drugiego stopnia. Jednocześnie uzyskasz także wiedzę z zakresu wybranej specjalności, jak też nabędziesz (lub udoskonalisz) związane z tą specjalnością umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Uzyskasz tytuł magistra, a ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania i aktualizowania wiedzy na studiach podyplomowych, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, ale przede wszystkim będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej.

Zdobyta wiedza, uzyskane umiejętności i kompetencje społeczne na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika mogą stanowić dla Ciebie również podstawę do dalszego kształcenia na trzecim stopniu studiów (studiów doktoranckich).

Perspektywy zawodowe

Podejmując studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika – w zależności od wybranej specjalności – będziesz miał perspektywę zatrudnienia w instytucjach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej i innych resortów (zwłaszcza w resortach pracy i polityki społecznej, sprawiedliwości czy spraw wewnętrznych). Musisz jednak wiedzieć, że warunkiem zatrudnienia we wszystkich instytucjach nadzorowanych przez MEN jest posiadanie przez absolwentów przygotowania pedagogicznego. Uczelnia wychodzi temu naprzeciw umożliwiając kandydatom na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, którzy nie uzyskali przygotowania pedagogicznego w toku studiów pierwszego stopnia, uzyskanie stosownego przygotowania pedagogicznego w toku studiów drugiego stopnia.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy