Chcesz  uczestniczyć w kształceniu nowych pokoleń,  pracować z dziećmi i młodzieżą, rozwijać i poszerzać swoje  umiejętności i kompetencje pedagogiczne???
–  kierunek pedagogika o profilu praktycznym jest dla Ciebie!

Charakterystyka kierunku pedagogika

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym     pozwolą Tobie uzyskać tytułu licencjata. Studiując pedagogikę realizujesz cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną szkolną i pozaszkolną w różnych  środowiskach  i grupach  wiekowych. Realizowany program kształcenia na  tym kierunku  pozwoli Tobie  zdobyć – poza ogólną kulturą  humanistyczną – wiedzę teoretyczną ogólnopedagogiczną,  socjologiczną i psychologiczną, ale przede wszystkim kompetencje społeczne i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy na określonych stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością pedagogiczną.  Zdobywana w toku studiów wiedza i praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne są weryfikowane i ugruntowywane podczas  praktyki zawodowej.

Ukończone przez  Ciebie studia pierwszego stopnia  na kierunku pedagogika zapewnią  uzyskanie dobrych podstaw teoretycznych, praktycznych i metodycznych do kontynuowania kształcenia  na drugim stopniu, bądź też w ramach studiów podyplomowych, które  także są dla Ciebie przygotowane w ofercie Łużyckiej Szkoły Wyższej.

Perspektywy zawodowe dla Ciebie

W zależności od wybranej specjalności będziesz mógł  pracować  w placówkach resortu edukacji (zwłaszcza w przedszkolach i szkołach podstawowych, poradniach, szkołach specjalnych, specjalnych  ośrodkach szkolno – wychowawczych),  w zakładach aktywizacji zawodowej i firmach zajmujących się doradztwem zawodowym, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w sądach,  jednostkach resocjalizacyjnych       i penitencjarnych.

W ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika uczelnia proponuje Tobie dwie specjalności:

1. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

Jeśli zdecydujesz się na studia w zakresie tej specjalności uzyskasz ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i pedagogiczną przekazywaną na studiach na kierunku pedagogika. Przede wszystkim jednak zostaniesz wyposażony w wiedzę z zakresu teoretycznych i metodycznych podstaw pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz podstaw prawnych tej działalności. Jednocześnie też nabędziesz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy na stanowisku opiekuna, wychowawcy, pedagoga m.in. w szkole (jako pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej), internacie, domu dziecka.

2. Resocjalizacja z elementami kryminologii

Z kolei w ramach tej specjalności – poza ogólną wiedzą teoretyczną i kulturą zdobywaną przez wszystkich studentów kierunku pedagogika – zostaniesz wyposażony w wiedzę teoretyczną, metodyczną oraz umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywaniu pracy w specjalnych instytucjach i placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i penitencjarnych, także w sądownictwie – na stanowisku kuratora rodzinnego lub kuratora dorosłych.

Poznasz w szczególności wiedzę z zakresu teoretycznych i metodycznych podstaw szeroko rozumianej resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz podstaw prawnych tej działalności.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Pedagogika, studia I stopnia – licencjackie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa 

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85/200 1900 1900 2000 2000 2100 2400 xxx
niestacjonarne 85/200 2200 2200 2200 2200 2250 2400 xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty 0%