Dnia 9 marca 2017 r. w Łużyckiej Szkole Wyższej w Żarach odbyło się pierwsze spotkanie członków, wchodzących w skład Konwentu Ekspertów oraz przedstawicieli Uczelni.

Konwent Ekspertów ŁSW jest organem skupiającym przedstawicieli pracodawców, uczelni i organów samorządu terytorialnego oraz organów samorządu zawodowego, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twórczych, organizacji pracodawców, instytucji finansowych oraz organizacji samorządu gospodarczego.

Konwent pełni funkcje opiniodawcze i doradcze w sprawach ważnych dla uczelni. Jest organem wspierającym działania uczelni w zakresie rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego.

W skład konwentu wchodzą przedstawiciele:

  • organów samorządu terytorialnego i zawodowego;
  • instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych;
  • organizacji pracodawców oraz organizacji samorządu gospodarczego;
  • przedsiębiorców i instytucji finansowych;
  • przedstawiciele uczelni.

Do kompetencji konwentu należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii oraz przedstawianie wniosków w zakresie kierunków rozwoju i programów dydaktycznych;
  • podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie kształcenia studentów, studiów podyplomowych, oraz badań naukowych;
  • podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi studenckich praktyk i staży ułatwiających start zawodowy absolwentów;
  • wsparcie w zakresie realizacji przedsięwzięć rozwojowych, w tym służących powiększaniu i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej.

Jako instytucja, konwent ma do odegrania istotną rolę w budowaniu relacji z interesariuszami otoczenia zewnętrznego, zwłaszcza gospodarczego. Uczelnia bowiem, pełni misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. W tym celu uczelnia ma powinność współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, a także przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym.

Mając na uwadze podnoszenie jakości kształcenia studentów Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach w trakcie Konwentu oprócz problemów związanych z kształceniem, dyskutowano również na temat obecnej sytuacji uczelni oraz perspektyw przyszłego funkcjonowania i rozwoju ŁSW.