1. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Przygotowanie pedagogiczne
 4. Edukacja włączająca
 5. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 
 6. Etyka 
 7. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 8. Administracja
 9. Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
 10. Terapia pedagogiczna z arteterapią
 11. Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni 
 12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 13. Terapia pedagogiczna z tutoringiem
 14. Resocjalizacja i socjoterapia
 15. Surdopedagogika
 16. Tyflopedagogika
 17. Organizacja i zarządzanie oświatą
 18. Nauczenie historii dla nauczycieli przedmiotu
 19. Nauczenie geografii dla nauczycieli przedmiotu
 20. Nauczenie fizyki z elementami astronomii dla nauczycieli przedmiotu
 21. Nauczenie chemii dla nauczycieli dla nauczycieli przedmiotu
 22. Nauczenie matematyki dla nauczycieli przedmiotu
 23. Nauczenie informatyki dla nauczycieli przedmiotu
 24. Nauczenie biologii dla nauczycieli przedmiotu
 25. Arteterapia i choreoterapia (Pedagogika sztuki i pedagogika tańca)
 26. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi
 27. Akademia przywództwa
 28. Zarządzanie małą i średnią organizacją
 29. Rachunkowość i finanse w biznesie
 30. Zarządzanie marką i wizerunkiem
 31. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 32. Psychologia zarządzania i negocjacje
 33. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 34. Transport i spedycja z certyfikatem kompetencji zawodowych
 35. Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią
 36. Zarządzanie kryzysowe
 37. Logistyka wojskowa
 38. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 39. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 40. Menedżer bezpieczeństwa publicznego
 41. Zarządzanie gospodarką komunalną
 42. Zarządzanie instytucjami kultury
 43. Promocja zdrowia i dietoprofilaktyka
 44. Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie
 45. Psychogeriatria
 46. Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z językiem niemieckim
 47. Logistyka