1. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Przygotowanie pedagogiczne
 4. Edukacja włączająca
 5. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 
 6. Etyka 
 7. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 8. Administracja
 9. Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
 10. Terapia pedagogiczna z arteterapią
 11. Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni 
 12. Pedagog specjalny: (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ;edukacja włączająca, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
 13. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 14. Terapia pedagogiczna z tutoringiem
 15. Resocjalizacja i socjoterapia
 16. Surdopedagogika
 17. Tyflopedagogika
 18. Organizacja i zarządzanie oświatą
 19. Nauczenie historii dla nauczycieli przedmiotu
 20. Nauczenie geografii dla nauczycieli przedmiotu
 21. Nauczenie fizyki z elementami astronomii dla nauczycieli przedmiotu
 22. Nauczenie chemii dla nauczycieli dla nauczycieli przedmiotu
 23. Nauczenie matematyki dla nauczycieli przedmiotu
 24. Nauczenie informatyki dla nauczycieli przedmiotu
 25. Nauczenie biologii dla nauczycieli przedmiotu
 26. Arteterapia i choreoterapia (Pedagogika sztuki i pedagogika tańca)
 27. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi
 28. Akademia przywództwa
 29. Zarządzanie małą i średnią organizacją
 30. Rachunkowość i finanse w biznesie
 31. Zarządzanie marką i wizerunkiem
 32. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 33. Psychologia zarządzania i negocjacje
 34. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 35. Transport i spedycja z certyfikatem kompetencji zawodowych
 36. Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią
 37. Zarządzanie kryzysowe
 38. Logistyka wojskowa
 39. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 40. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 41. Menedżer bezpieczeństwa publicznego
 42. Zarządzanie gospodarką komunalną
 43. Zarządzanie instytucjami kultury
 44. Promocja zdrowia i dietoprofilaktyka
 45. Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie
 46. Psychogeriatria
 47. Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z językiem niemieckim