Czujesz się przywódcą, ale chcesz przygotować się do pełnienia funkcji dyrektora ds. finansów?

Chcesz nauczyć się nowoczesnych technik rachunkowości?

– kierunek finanse i rachunkowość o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku finanse i rachunkowość:

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu absolwentowi tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowe do dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawno – finansowych, przygotowywania projektów aktów prawa finansowego różnego szczebla. Będziesz potrafił właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie, szczególnie w zakresie prawa finansowego, stosować technologie informatyczne połączone z finansami i rachunkowością, wykorzystywać technologie informatycze w celu administrowania wartościami niematerialnymi przedsiębiorstwa, tworzyć biznes plany.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku finanse i rachunkowość o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny szczególnie z zakresu finansów i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, a także zmieniających się przepisów prawa finansowego opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku finanse i rachunkowość. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także na studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowisku głównego księgowego, skarbnika w JST, dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie, samodzielnego księgowego, specjalisty ds. rachunkowości, specjalisty ds. rachuby, płac i kadr, kierownika niższego i średniego oraz wyższego szczebla w rozmaitych organizacjach takich jak: firmy prywatne i korporacje międzynarodowe zajmujące się finansami, spółki prawa handlowego, urzędy państwowe, urzędy gmin i miast, starostwa powiatowe, banki, biura rachunkowe, instytucje doradztwa finansowego. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z finansami i rachunkowością.

W ramach kierunku finanse i rachunkowość o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie dwie specjalności:

1. Finanse i rachunkowość w biznesie

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do finansów, podstaw rachunkowości, mikroekonomii, podstaw makroekonomii, podstaw bankowości, podstaw systemu ubezpieczeń społecznych, rachunkowości finansowej, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, zarządzania projektami, tworzenia biznes planów, prawnych i organizacyjnych regulacji w księgowości, systemów informatycznych w rachunkowości, kontroli zarządczej, zaawansowanej rachunkowości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości, metod oceny projektów gospodarczych, społecznej odpowiedzialności biznesu, kodeksu etyki zawodu, komunikacji interpersonalnej, prawa gospodarczego.

2. Finanse i rachunkowość sektora publicznego

Z kolei na tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do finansów, podstaw rachunkowości, mikroekonomii, podstaw makroekonomii, podstaw bankowości, podstaw systemu ubezpieczeń społecznych, rachunkowości finansowej, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, rachunkowości budżetowej, budżetu zadaniowego, prawa zamówień publicznych , zarządzania projektami, prawnych i organizacyjnych regulacji w księgowości, systemów informatycznych w rachunkowości, kontroli zarządczej, zaawansowanej rachunkowości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, organizacji pracy biurowej, kodeksu etyki zawodu, komunikacji interpersonalnej.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Finanse i rachunkowość, studia I stopnia – licencjackie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa 

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85/200 1900 1900 2000 2000 2100 2400
niestacjonarne 85/200 2200 2200 2200 2200 2200 2400

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty 0%