Chcesz zgłębiać tajniki bezpieczeństwa narodowego w kraju i na świecie ???
Chcesz dowiedzieć się jakie będzie Nasze bezpieczeństwo narodowe ???
– kierunek bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku bezpieczeństwo narodowe:

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym pozwolą Tobie na ukształtowanie umiejętności analizy zjawisk społecznych, politycznych, militarnych, środowiskowych i innych, zachodzących w naszym kraju, a mających pośredni lub bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego, kształtowanie świadomości bezpieczeństwa, a w konsekwencji i kształtowanie systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Będziesz wyróżniał się zarówno wiedzą z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jak i umiejętnościami radzenia sobie w codziennej sytuacji wynikającej z procesów zmiany społecznej, niestabilnego rynku pracy, przemocy w instytucjach edukacyjnych, patologii społecznych, rożnych przejawów zagrożeń zewnętrznych państwa, niewłaściwego wykorzystywania Internetu. Umożliwi to Tobie skuteczne podejmowanie działań i nawiązywanie współdziałania w zakresie zagrożeń, prognozowania, przeciwdziałania, eliminowania i usuwania skutków wielu potencjalnych zagrożeń. Zdobędziesz wiedzę z zakresu systemów kierowania bezpieczeństwem gmin, miast, powiatów oraz województw. Będziesz ich atrybutem w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacjach zagrożeń. Twoja wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwolą Tobie na efektywne działanie w sytuacjach kryzysowych, w tym opracowywanie planów reagowania, zarządzania projektami i pracą interdyscyplinarnych zespołów zarządzania kryzysowego.

Przygotowany program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny z szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku bezpieczeństwo narodowe. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne i praktyczne, metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego lub kierownika niższego i średniego oraz wyższego szczebla w rozmaitych organizacjach takich jak: jednostki administracji rządowej kraju np. wojewódzkie sztaby zarządzania kryzysowego, jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gmin, powiatów, województw, służby mundurowe szeroko pojęte takie jak jednostki antyterrorystyczne, jednostki Straży, jednostki Policji, jednostki wojskowe, jednostki obrony cywilnej, jednostki straży miejskiej.

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie trzy specjalności:

1. Bezpieczeństwo publiczne

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu współczesnych systemów politycznych, administracji publicznej, organizacji i zarządzania, podstaw wiedzy o państwie i prawie, ekonomii, filozofii, podstaw psychologii bezpieczeństwa, podstaw socjologii, prawnych podstaw bezpieczeństwa, strategii bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa narodowego, współczesnych ruchów społecznych, współczesnych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego UE/bezpieczeństwa międzynarodowego.

2. Zarządzanie kryzysowe

Z kolei na tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu podstaw zarządzania kryzysowego, współczesnych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa, konfliktów i wojny we współczesnym świecie/kontroli zbrojeń i rozbrojeń, współczesnego terroryzmu, przeciwdziałania terroryzmowi, etyki bezpieczeństwa, podstaw wiedzy o państwie i prawie, ekonomii, filozofii, podstaw psychologii bezpieczeństwa, podstaw socjologii, prawnych podstaw bezpieczeństwa, kryminologii i kryminalistyki, służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa, logistyki w sytuacjach kryzysowych, systemów zarządzania kryzysowego, psychologicznych aspektów w sytuacjach kryzysowych, psychologii konfliktu i sztuki negocjacji, ratownictwa w sytuacjach kryzysowych.

3. Taktyka w sztuce wojennej

A jeżeli zdecydujesz się na tą specjalność to poznasz zagadnienia z zakresu podstaw sztuki wojennej i sztuki operacyjnej w systemie nauk społecznych, wiedzę o różnych instytucjach systemu obronnego oraz ich funkcji w systemie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, teorii walki i operacji oraz planowania działań na poziomie taktycznym i strategiczno-operacyjnym, strategii bezpieczeństwa i obrony, organizacji i mobilizacji wojsk, planowania i prowadzenia działań niekinetycznych realizowanych w ramach operacji narodowych i sojuszniczych, podstaw prawnych, uwarunkowań organizacyjnych i formalnych obowiązujących procedur sztabowych poziomu taktycznego, zasad organizowania i zgrywania systemu walki, zjawisk stanowiących wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności państwa, wykorzystywania uzyskanych informacji na potrzeby realizacji czynności procesu planowania operacji, etyki w sztuce wojennej, filozofii, psychologii walki, logistyki w sztuce wojennej.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie oraz płytę z nagranym zdjęciem

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Dziekanacie Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Klauzula informacyjna: DOC

Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia – licencjackie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85 1700 1700 1800 1800 1900 2310 xxx
niestacjonarne 85 1800 1800 1800 1800 1900 2380 xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:
Płatności za studia rozłożone na dogodne raty.

Przy zapisie do 31.08.2019 zwolnienie z opłaty wpisowej.