Chcesz zgłębiać tajniki bezpieczeństwa narodowego w kraju i na świecie ???
Chcesz dowiedzieć się jakie będzie Nasze bezpieczeństwo narodowe ???
– kierunek bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku bezpieczeństwo narodowe:

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym pozwolą Tobie na ukształtowanie umiejętności analizy zjawisk społecznych, politycznych, militarnych, środowiskowych i innych, zachodzących w naszym kraju, a mających pośredni lub bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego, kształtowanie świadomości bezpieczeństwa, a w konsekwencji i kształtowanie systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Będziesz wyróżniał się zarówno wiedzą z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jak i umiejętnościami radzenia sobie w codziennej sytuacji wynikającej z procesów zmiany społecznej, niestabilnego rynku pracy, przemocy w instytucjach edukacyjnych, patologii społecznych, rożnych przejawów zagrożeń zewnętrznych państwa, niewłaściwego wykorzystywania Internetu. Umożliwi to Tobie skuteczne podejmowanie działań i nawiązywanie współdziałania w zakresie zagrożeń, prognozowania, przeciwdziałania, eliminowania i usuwania skutków wielu potencjalnych zagrożeń. Zdobędziesz wiedzę z zakresu systemów kierowania bezpieczeństwem gmin, miast, powiatów oraz województw. Będziesz ich atrybutem w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacjach zagrożeń. Twoja wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwolą Tobie na efektywne działanie w sytuacjach kryzysowych, w tym opracowywanie planów reagowania, zarządzania projektami i pracą interdyscyplinarnych zespołów zarządzania kryzysowego.

Przygotowany program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny z szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku bezpieczeństwo narodowe. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne i praktyczne, metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego lub kierownika niższego i średniego oraz wyższego szczebla w rozmaitych organizacjach takich jak: jednostki administracji rządowej kraju np. wojewódzkie sztaby zarządzania kryzysowego, jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gmin, powiatów, województw, służby mundurowe szeroko pojęte takie jak jednostki antyterrorystyczne, jednostki Straży, jednostki Policji, jednostki wojskowe, jednostki obrony cywilnej, jednostki straży miejskiej.

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie dwie specjalności:

1. Bezpieczeństwo publiczne

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu współczesnych systemów politycznych, administracji publicznej, organizacji i zarządzania, podstaw wiedzy o państwie i prawie, ekonomii, filozofii, podstaw psychologii bezpieczeństwa, podstaw socjologii, prawnych podstaw bezpieczeństwa, strategii bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa narodowego, współczesnych ruchów społecznych, współczesnych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego UE/bezpieczeństwa międzynarodowego.

2. Bezpieczeństwo i logistyka obronności

Wybierając tą specjalność zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu logistyki operacyjnej i logistyki wojsk lądowych, poznasz na czym polega zarządzanie
w bezpieczeństwie i logistyce obronności, dowiesz się jak działa system bezpieczeństwa narodowego, uzyskasz umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia, jak również realizacji zadań stojących, w tym zakresie przed administracją publiczną.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004 
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia – licencjackie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85/200 1900 1900 2000 2000 2100 2400 xxx
niestacjonarne 85/200 2200 2200 2200 2200 2200 2400 xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty 0%