Chcesz zgłębiać tajniki bezpieczeństwa narodowego w kraju i na świecie ???

Chcesz dowiedzieć się jakie będzie Nasze bezpieczeństwo narodowe ???

kierunek bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku bezpieczeństwo narodowe

Studia II stopnia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Dostarczą Tobie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej. Będziesz posiadał umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów w systemach bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych. Ponadto przygotowany zostaniesz z zakresu strategii bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego, co ma istotne znaczenie dla przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach. Będziesz potrafił kompetentnie kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego.

Przygotowany program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku bezpieczeństwo narodowe. Uzyskasz tytuł magistra, a ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania i aktualizowania wiedzy na studiach podyplomowych, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, ale przede wszystkim będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach oraz podmiotach gospodarczych działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, Siłach Zbrojnych RP, Policji i innych służbach mundurowych, redakcjach środków masowego przekazu, instytucjach naukowo-badawczych i oświatowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie dwie specjalności:

1. Zarządzanie kryzysowe w administracji

W ramach tej specjalności poszerzysz i usystematyzujesz swoją wiedzę ogólną z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia związane z realizacją zadań zarządzania kryzysowego, uzyskasz wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji planowania, aspektów funkcjonalno-prawnych i logistycznych zarządzania kryzysowego, struktur zarządzania kryzysowego i podziału kompetencji, cyberbezpieczeństwa, monitorowania zagrożenia bezpieczeństwa określonego obszaru, wsparcia teleinformatycznego działań zarządzania kryzysowego w komunikacji ze społeczeństwem.

2. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Z kolei na tej specjalności zdobędziesz wiedzę praktyczną dotyczącą form kierowania działaniami prowadzonymi w poszczególnych podsystemach bezpieczeństwa i koordynacji tych działań, poznasz procedury wykorzystania Sił Zbrojnych do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zagadnienia z zakresu pozarządowych form zapewnienia bezpieczeństwa, przygotowania obronnego państwa w sektorze pozamilitarnym, antyterroryzmu, systemu monitorowania zagrożeń, pozarządowych form zapewnienia bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem publicznym w aglomeracji miejskiej.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię dyplom ukończenia studiów I stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004 
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia magisterskie: DOC | PDF

Bezpieczeństwo Narodowe, studia II stopnia – magisterskie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
niestacjonarne 85/200 2300 2300 2300 2400 xxx xxx xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty 0%