Czujesz się przywódcą, ale chcesz przygotować się do pełnienia funkcji menedżera/szefa produkcji?
Chcesz nauczyć się nowoczesnych technik inżynierskich zarządzania produkcją firmy?
– kierunek inżynierski zarządzanie o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku zarządzanie:

Studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu inżynierowi  tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowe zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów inżynierii produkcji, zarządzania jakością produkcji  oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także nabyć umiejętności menedżerskich związanych z inżynierią produkcji.  Ponadto będziesz posiadał umiejętności rozwiązywania problemów planowania produkcji za pomocą metod i technik inżynierskich w zakresie: planowania produkcji z wykorzystaniem systemów informatycznych zarządzania produkcją; zarządzania specjalistycznymi funkcjami produkcji oraz procesami technologicznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania projektowania inżynierskiego; zarządzania kosztami produkcji, bardzo dobrego komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami, zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie w procesach produkcji.

Przygotowany program kształcenia inżynierskiego dla Ciebie na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów praktyków reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku  zarządzanie. Ukończone przez Ciebie studia siedmio semestralne inżynierskie na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowisku menedżera produktu, szefa produkcji, pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, specjalisty ds. planowania  sprzedaży, specjalisty ds. planowania produkcji, specjalisty ds. kontroli produkcji  lub kierownika niższego i średniego oraz wyższego szczebla w rozmaitych organizacjach takich jak: firmy prywatny i korporacje międzynarodowe produkcyjne, szczególnie przemysł samochodowy, meblarski, maszynowy,  spółki prawa handlowego, urzędy państwowe. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

W ramach kierunku zarządzanie o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie dwie specjalności:

1. Zarządzanie inżynierią produkcji

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do zarządzania, historii gospodarczej, etyki zawodu, podstaw ekonomii, zarządzania w firmach, projektowania procesów produkcji z wykorzystaniem systemów inżynierii informatycznej, projektowania inżynierskiego przestrzennego 3d, zarządzania inżynierią produkcji poprzez zintegrowane systemy informatyczne, badań rynkowych funkcjonowania produktu, statystyki, ochrony własności intelektualnej i produktowej, zarządzania zasobami ludzkimi w procesach produkcji, a także ich motywowania, zarządzania jakością produkcji, technik motywowania pracowniczego podczas produkcji, badań satysfakcji i lojalności klientów, analizy strategicznej w przedsiębiorstwie, organizacji pracy własnej menadżera/szefa produkcji w przedsiębiorstwie, komunikacji w biznesie, zarządzania marką w sprzedaży, społecznej odpowiedzialności biznesu.

2. Zarządzanie inżynierią logistyki

Na powyższej specjalności zdobędziesz umiejętności rozwiązywania problemów, umożliwiających realizację głównych procesów przedsiębiorstwa oraz współpracy z klientem. Zdobędziesz praktyczne umiejętności rozpoznanie potrzeb i oczekiwań otoczenia, a także poznasz rolę logistyki jako niezbędnego wsparcia głównej działalności przedsiębiorstwa, bez którego niemożliwe jest realizowanie jego podstawowych zadań czyli  tworzenia infrastruktury, przy pomocy której będzie można organizować i przeprowadzać transakcje handlowe, w tym dystrybucję, transport, magazynowanie i w generalnym ujęciu sprzedaż oraz obsługę posprzedażową. Zdobędziesz wiedzę jak rozwiązywać problemy logistyczne za pomocą metod i technik inżynierskich. Projektować i zarządzać systemami i procesami logistycznymi , współpracy w grupie i prowadzenia negocjacji z kontrahentami.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Zarządzanie, studia I stopnia – inżynierskie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
niestacjonarne 85/200 2200 2200 2200 2200 2250 2250 2400

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty 0%