Specjalności – Pedagogika

///Specjalności – Pedagogika
Specjalności – Pedagogika2018-07-19T19:25:46+00:00

Pedagogika

Charakterystyka

W ramach kierunku pedagogika studiów drugiego stopnia przygotowaliśmy dla Ciebie siedem specjalności:

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z opieką i nauczaniem domowym

Studia w ramach tej specjalności stanowią dla Ciebie z jednej strony pogłębienie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, z drugiej uzupełnienie o moduł kształcenia w zakresie opieki i nauczania domowego (z uwzględnieniem jej kontekstów historycznych, współczesnych rozwiązań metodycznych i organizacyjno – prawnych). Wzbogacają m.in. o umiejętności w zakresie konstruowania nowoczesnych i innowacyjnych programów pracy na poziomie edukacji wczesnodziecięcej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej (zarówno publicznej, jak niepublicznej).

Edukacja dla bezpieczeństwa

Specjalność ta jest również o charakterze nauczycielskim. Studiując niej poznasz wiedzę dotyczącą zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, a w szczególności związaną z problemami edukacji dla bezpieczeństwa W ramach tej specjalności możesz uzyskać kwalifikacje do prowadzenia w systemie szkolnym przedmiotu pn. edukacja dla bezpieczeństwa.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

est to także specjalność o charakterze nauczycielskim i spełnia obowiązujące standardy kształcenia nauczycieli. Jako Student będziesz miał możliwość m.in. zapoznania się z najnowszymi koncepcjami w zakresie kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, z metodami edukacji i terapii osób niepełnosprawnych oraz diagnozy zaburzeń OUN. Jako Absolwent tej specjalności zostaniesz wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające holistyczną percepcję osoby niepełnosprawnej intelektualnie w zakresie diagnozy, terapii i wychowania.

Poradnictwo zawodowe

Studia w ramach tej specjalności mają na celu zapewnienie Tobie jako przyszłemu absolwentowi rzetelnego specjalistycznego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Uzyskasz dodatkowe umiejętności usprawniające proces doradztwa zawodowego. Po ukończeniu studiów nabędziesz kompetencje zawodowe do pracy na różnych stanowiskach i w instytucjach związanych z edukacją i poradnictwem zawodowym (m.in. na stanowisku szkolnego doradcy zawodu, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w urzędach zatrudnienia, w zakładach rehabilitacji zawodowej).

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

W ramach tej specjalności jako Student – poznasz ogólną edukacją w zakresie nauk o wychowaniu i nauk z nimi spokrewnionych – które będą uzupełniać Twoją posiadaną wiedzę na temat zagadnień dotyczących szeroko rozumianej pracy opiekuńczo – wychowawczej. Będziesz zgłębiać wiedzę związaną z wykonywaniem zawodu opiekuna pedagoga, opiekuna i wychowawcy w placówkach oświatowych i placówkach opieki (opieki częściowej i otwartej, także opieki całkowitej).

Terapia pedagogiczna z tutoringiem

Kształcenie w ramach tej specjalności nastawione jest na kształcenie pedagoga i specjalisty z zakresu terapii pedagogicznej i tutoringu. Po zakończeniu studiów jako przyszły absolwent uzyskasz kompetencje zawodowe do pracy w placówkach prowadzących terapię pedagogiczną (np. w świetlicach środowiskowych socjoterapeutycznych), do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole , jak również do pracy – metodą tutoringu – z dziećmi zarówno uzdolnionymi, jak i z dziećmi o ograniczonych możliwościach.

Resocjalizacja

Celem studiów na tej specjalności – poza ogólnymi założeniami dotyczącymi tego stopnia edukacji wyższej na kierunku pedagogika – jest pogłębienie i doskonalenie kompetencji zawodowych do podejmowania zadań wychowawczych i terapeutycznych w placówkach o profilu resocjalizacyjnym oraz w placówkach powołanych do prowadzenia działań profilaktycznych interwencyjnych. Jako przyszły Absolwent tej specjalności zostaniesz wyposażony w wiedzę z zakresu pedagogiki i innych dyscyplin społecznych i humanistycznych – dotyczącą procesów społecznych i zachowań ludzkich, a także w umiejętności niezbędne do pracy terapeutycznej z osobą niedostosowaną społecznie i jej rodziną.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy