Pedagogika

Charakterystyka

W ramach kierunku pedagogika studiów drugiego stopnia przygotowaliśmy dla Ciebie trzy specjalności:

1. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

W ramach tej specjalności jako Student – poznasz ogólną edukacją w zakresie nauk o wychowaniu i nauk z nimi spokrewnionych – które będą uzupełniać Twoją posiadaną wiedzę na temat zagadnień dotyczących szeroko rozumianej pracy opiekuńczo – wychowawczej. Będziesz zgłębiać wiedzę związaną z wykonywaniem zawodu opiekuna pedagoga, opiekuna i wychowawcy w placówkach oświatowych i placówkach opieki (opieki częściowej i otwartej, także opieki całkowitej).

2. Resocjalizacja z elementami kryminologii

Celem studiów na tej specjalności – poza ogólnymi założeniami dotyczącymi tego stopnia edukacji wyższej na kierunku pedagogika – jest pogłębienie i doskonalenie kompetencji zawodowych do podejmowania zadań wychowawczych i terapeutycznych w placówkach o profilu resocjalizacyjnym oraz w placówkach powołanych do prowadzenia działań profilaktycznych interwencyjnych. Jako przyszły Absolwent tej specjalności zostaniesz wyposażony w wiedzę z zakresu pedagogiki i innych dyscyplin społecznych i humanistycznych – dotyczącą procesów społecznych i zachowań ludzkich, a także w umiejętności niezbędne do pracy terapeutycznej z osobą niedostosowaną społecznie i jej rodziną.

3. Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z opieką i nauczaniem domowy

W ramach tej specjalności zdobędziesz wiedzę humanistyczną, pedagogiczno – psychologiczno – społeczną, umiejętności do rozumienia współczesnego dziecka
i rozpoznawania uwarunkowań jego rozwoju. W szczególności wyposażony będziesz  w  wiedzę oraz umiejętności metodyczne niezbędne w pracy z dziećmi na poziomie szkolnej edukacji wczesnoszkolnej i instytucjonalnej  edukacji przedszkolnej oraz w sprawowaniu nad nimi opieki i ich nauczaniu w warunkach domowych.

Jako przyszły Absolwent tej specjalności nabędziesz  kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy, opiekuna dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w klasach I –III szkoły podstawowej i w środowisku domowym dziecka).