Rozdział I

ORGANIZACJA ŻŁOBKA

 1. Żłobek ,,Radosny Szkrab” zwany dalej żłobkiem sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach od 6.00 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt kościelnych oraz dodatkowych dni wolnych w sytuacjach nagłych i uzasadnionych.
 3. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10,30 godzin dziennie względem każdego dziecka.
 4. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane w wyznaczonych godzinach osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców w karcie zgłoszenia dziecka.
 5. Żłobek nie podejmuje się opieki nad chorym dzieckiem. W związku z tym rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest przyprowadzać dziecko zdrowe.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia się stanu zdrowia dziecka podczas pobytu w żłobku. Rodzice mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 90 minut, w przeciwnym wypadku personel wzywa na koszt rodzica lekarza. Po przebytej chorobie dziecka rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek okazać zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia dziecka. W przypadku braku zaświadczenia opiekunowie mają prawo odmówić przyjęcia dziecka do żłobka.
 7. Organizację pracy żłobka określa Ramowy plan dnia, który uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców.

6:00 – 8:25 – przyjmowanie dzieci, rozmowy z rodzicami, swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne, ruchowe, kołowe ze śpiewem.

8:25 – 8:30 – czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00 –  śniadanie

9:00 – 9:20 – czynności higieniczne i nocnikowanie

9:20 – 9:30 – przygotowanie do zajęć

9:30 – 10:25 – zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka. Zajęcia , zabawy ruchowe koordynujące ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające wyobraźnię, spostrzegawczość, wspierające rozwój mowy, parateatralne, zabawy techniczno-plastyczne, zabawy rytmiczne i logo rytmiczne , swobodne zabawy według zainteresowań dzieci, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu przy sprzyjającej aurze.

10:25 – 10:30 – mycie rączek

10:30 – 10:50 – obiad, wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłku.

10:50 – 11:10 –  czynności higieniczne i nocnikowanie

11:10 – 13:00 – poobiedni odpoczynek, leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

13:00 – 13:30 – czynności higieniczne,.

13:30 – 14:00 – drugie danie obiadowe, wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłku.

14:00 – 14:10 – czynności higieniczne.

14:10 – 15:00 – aktywność twórcza dzieci, zabawy swobodne w sali, działania wspomagające rozwój dziecka oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia-praca indywidualna, czynności porządkowe, odbiór dzieci przez rodziców, rozmowy z rodzicami..

15:00 – 15:05 – mycie rączek

15:05 – 15:25 – podwieczorek

15:25 – 16:30 – zabawy swobodne wg pomysłu dzieci, oczekiwanie na przyjście rodziców

 

ROZDZIAŁ II

DYREKTOR I PRACOWNICY ŻŁOBKA

 1. Dyrektor żłobka w szczególności :
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w żłobku, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizacyjnych przez żłobek poza obiektem,
 • kieruje działalnością opiekuńczo- wychowawczą i edukacyjną żłobka oraz reprezentuje go na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad praca opiekunów,
 • stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci,
 • współpracuje z rodzicami;
 1. Opiekun w żłobku w szczególności:
 • rzetelnie wykonuje wszystkie powierzone mu zadania,
 • planuje i prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną dostosowaną do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i odpowiada za jej jakość,
 • prowadzi obserwację pedagogiczną,
 • odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,
 • współpracuje z rodzicami poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie pracy z dzieckiem,
 • dba i troszczy się o estetykę pomieszczeń żłobka;
 1. Pielęgniarka w szczególności :
 • nadzoruje stan higieniczny dzieci,
 • prowadzi dokumentację medyczną dzieci,
 • udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach,
 • współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacyjnych dzieci;
 1. Pracownicy obsługi w szczególności:
 • dbają o sprawne działanie oraz utrzymanie ładu i czystości w placówce,
 • dbają o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci,
 • współpracują z opiekunami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
 • rzetelnie wykonują wszystkie zadania;

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice mają prawo do:
 • znajomości” Planu pracy żłobka” w zakresie zadań opiekuńczo-wychowawczych
  i edukacyjnych,
 • uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 • uzyskiwanie porad i wskazówek od opiekunek w celu wspomagania rozwoju dziecka,
 • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy żłobka,
 • przebywania w żłobku oraz obserwacji zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  i czasu z opiekunami,

Rodzice współdziałają z opiekunami w zakresie wychowywania i profilaktyki , a także edukacji swoich dzieci w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.

Dzieciom w żłobku zapewnia się wszystkie prawa wynikające z  Konwencji Praw Dziecka.

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 • przestrzeganie ustalonego Regulaminu Organizacyjnego Żłobka oraz Statutu Żłobka.
 • Uczestnictwo w zebraniach z rodzicami.
 • Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do żłobka.
 • Ubezpieczenie dziecka
 • Zapewnienie dziecku podpisanej wyprawki, która obejmuje:
 • ulubiona ,,przytulanka”,
 • szczoteczka i pasta do zębów,
 • ubranka na zmianę : 2 – 3 komplety ( koszulki, body, rajstopy, skarpetki , spodenki),
 • worek na zapasowe ubranka,
 • okrycie na głowę zgodnie z porą roku,
 • kapcie antypoślizgowe na rzepy lub zatrzaski,
 • smoczek z zapinką ( jeśli używa),
 • śliniaczki,
 • pieluchy jednorazowe ( jeśli używa/chusteczki nawilżane oraz krem),
 • zestaw do karmienia – np. butelki ( wg. potrzeb dziecka),
 • chusteczki higieniczne,
 • grzebyk lub szczoteczka do włosów;

ROZDZIAŁ IV

INNE USTALENIA

 1. W celu prawidłowej realizacji zadań żłobek prowadzi następującą dokumentację:
 • dzienniki zajęć, gdzie odnotowuje się frekwencję oraz działanie edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z przyjętym programem pracy,
 • arkusze obserwacji dziecka przedstawiające postępy wychowanków sporządzane dwa razy do roku,
 • karty dzieci prowadzone przez pielęgniarkę, opiekunów
 • karty przyjęć i odbioru dziecka z ewentualnymi uwagami opiekunów na temat funkcjonowania dziecka w ciągu dnia,
 1. W ramach organizowanych w żłobku zajęć gwarantujemy:
 • materiały plastyczne oraz inne wykorzystywane podczas zajęć np. plastelina, kredki,
 1. Wszelkie uwagi na temat pracy personelu oraz funkcjonowania żłobka rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłaszać dyrektorowi w czasie i na zasadach określonych w informacji wywieszonej na tablicy ogłoszeń w placówce.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku lat 3 ( Dz.U. nr 45 poz 235 z póz. zm.)
 2. W sprawach , których niniejszy Regulamin nie reguluje obowiązują indywidualne ustalenia między żłobkiem, a Rodzicami.