Bezpieczeństwo narodowe

//Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe2018-07-17T18:21:20+00:00

Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności

Chcesz zgłębiać tajniki bezpieczeństwa publicznego i technicznego w kraju i na świecie ???

Chcesz dowiedzieć się jaki jest wpływ infrastruktury na bezpieczeństwo ???

– kierunek inżynierski bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku bezpieczeństwo narodowe

Studia inżynierskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu inżynierowi na ukształtowanie umiejętności integralnego stosowania wiedzy technicznej, organizacyjnej, prawnej i społeczno-humanistycznej, niezbędnej do wykonywania wielu zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także będziesz wykorzystywał podstawowe metody i systemy informatyczne do wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych we wszystkich fazach zarządzania bezpieczeństwem. Ponadto będziesz posiadał kompetencje do projektowania planów bezpieczeństwa, opracowywania szczegółowych procedur działania w sytuacjach zagrożenia i stanach nadzwyczajnych, planów ewakuacji, planów ratownictwa, a także certyfikacji systemów bezpieczeństwa, prowadzenia dokumentacji wymaganej przez systemy zarządzania bezpieczeństwem, ubezpieczycieli, nadzór budowlany i specjalistyczne organy nadzoru państwowego. Będziesz organizował i prowadził działania ratownicze oraz profilaktyczne i ograniczające wypadki, awarie i choroby zawodowe. Również będziesz przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej, a także standardów światowych.

Przygotowany program kształcenia inżynierskiego dla Ciebie na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku bezpieczeństwo narodowe. Ukończone przez Ciebie studia siedmio semestralne inżynierskie na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego, specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty ds. bezpieczeństwa technicznego lub kierownika niższego i średniego oraz wyższego szczebla w rozmaitych organizacjach takich jak: jednostki administracji rządowej kraju np. wojewódzkie sztaby zarządzania kryzysowego, jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gmin, powiatów, województw, służby mundurowe szeroko pojęte takie jak jednostki antyterrorystyczne, Straż Pożarna, Policja, Wojsko, firmy zajmujące się wdrażaniem i eksploatacją technicznych systemów monitorowania bezpieczeństwa, firmy monitorujące środowisko naturalne, produkcyjne, firmy projektujący obiekty i infrastrukturę techniczną, przemysłową, publiczną, firmy projektujący urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia pod względem ergonomii i bhp, firmy projektujące ochronę obiektów i infrastrukturę techniczną, przemysłową, publiczną .

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy