Chcesz zgłębiać tajniki bezpieczeństwa publicznego i technicznego w kraju i na świecie ???
Chcesz dowiedzieć się jaki jest wpływ infrastruktury na bezpieczeństwo ???
– kierunek inżynierski bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku bezpieczeństwo narodowe

Studia inżynierskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu inżynierowi na ukształtowanie umiejętności integralnego stosowania wiedzy technicznej, organizacyjnej, prawnej i społeczno-humanistycznej, niezbędnej do wykonywania wielu zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także będziesz wykorzystywał podstawowe metody i systemy informatyczne do wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych we wszystkich fazach zarządzania bezpieczeństwem. Ponadto będziesz posiadał kompetencje do projektowania planów bezpieczeństwa, opracowywania szczegółowych procedur działania w sytuacjach zagrożenia i stanach nadzwyczajnych, planów ewakuacji, planów ratownictwa, a także certyfikacji systemów bezpieczeństwa, prowadzenia dokumentacji wymaganej przez systemy zarządzania bezpieczeństwem, ubezpieczycieli, nadzór budowlany i specjalistyczne organy nadzoru państwowego. Będziesz organizował i prowadził działania ratownicze oraz profilaktyczne i ograniczające wypadki, awarie i choroby zawodowe. Również będziesz przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej, a także standardów światowych.

Przygotowany program kształcenia inżynierskiego dla Ciebie na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku bezpieczeństwo narodowe. Ukończone przez Ciebie studia siedmio semestralne inżynierskie na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego, specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty ds. bezpieczeństwa technicznego lub kierownika niższego i średniego oraz wyższego szczebla w rozmaitych organizacjach takich jak: jednostki administracji rządowej kraju np. wojewódzkie sztaby zarządzania kryzysowego, jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gmin, powiatów, województw, służby mundurowe szeroko pojęte takie jak jednostki antyterrorystyczne, Straż Pożarna, Policja, Wojsko, firmy zajmujące się wdrażaniem i eksploatacją technicznych systemów monitorowania bezpieczeństwa, firmy monitorujące środowisko naturalne, produkcyjne, firmy projektujący obiekty i infrastrukturę techniczną, przemysłową, publiczną, firmy projektujący urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia pod względem ergonomii i bhp, firmy projektujące ochronę obiektów i infrastrukturę techniczną, przemysłową, publiczną .

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie dwie specjalności:

1. Inżynieria bezpieczeństwa infrastruktury

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii i przedmiotów technicznych, a także zagadnienia związane z organizacją bezpieczeństwa, unormowań prawnych bezpieczeństwa, problematyki wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych, systemów monitorowania zagrożeń i ochrony obiektów, przestrzeni otwartych i infrastruktury krytycznej, projektowania i wdrażania rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, monitorowania stanów i warunków bezpieczeństwa, identyfikacji zagrożeń oraz określania ich źródła, analizowania procesów dokonujących się w społecznościach lokalnych, regionalnych, krajowych, a także w przyrodzie oraz badania wpływu relacji: człowiek – układ techniczny – środowisko, analizy ryzyka procesów pracy, identyfikacji, monitorowania i modelowania potencjalnych zagrożeń i zdarzeń awaryjnych.

2. Inżynieria bezpieczeństwa publicznego i technicznego

Z kolei na tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, etyki zawodu, chemii i przedmiotów technicznych, a także zagadnienia związane z organizacją bezpieczeństwa, unormowań prawnych bezpieczeństwa, w szczególności dotyczące maszyn i urządzeń, bezpiecznego ich użytkowania, bezpieczeństwa obiektów technicznych, metodologii projektowania, budowy, eksploatacji, zabezpieczania i likwidacji układów funkcjonalnych i układów bezpieczeństwa obiektów technicznych, metodyk optymalizacji układów bezpieczeństwa obiektów technicznych oraz zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, projektowania i wdrażania rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy, analizy ryzyka procesów pracy, ryzyka zaistnienia poważnych awarii przemysłowych oraz analizy niezawodności maszyn i urządzeń, identyfikacji, monitorowania i modelowania potencjalnych zagrożeń i zdarzeń awaryjnych.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie oraz płytę z nagranym zdjęciem

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Dziekanacie Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia inżynierskie: DOC | PDF

Klauzula informacyjna: DOC

Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia – inżynierskie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna  Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
niestacjonarne 85 1800 1800 1900 1900 2200 2200 2380

ZWOLNIENIA I UPUSTY:
Płatności za studia rozłożone na dogodne raty.

Przy zapisie do 31.08.2019 zwolnienie z opłaty wpisowej.