Kierunek: Administracja 

Specjalność: Administracja publiczna 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Poznasz zasady interpretacji i stosowania prawa, 
 • Zdobędzie umiejętności swobodnego poruszania się w problematyce administracji, 
 • Opanujesz zarządzanie najważniejszymi procesami w urzędach, 
 • Dowiesz się jak rozwiązywać problemy związane z ustrojem i funkcjonowaniem jednostek administracji publicznej również w aspekcie finansowym, 
 • Nauczysz się tworzyć akty prawa, 
 • Dowiesz się jak przygotowuje się dokumenty urzędowe. 

Praca dla Ciebie 

Praca czeka na Ciebie w administracji samorządowej jak i publicznej. W urzędzie miejskim, gminnym, starostwie powiatowym i urzędach marszałkowskich czy wojewódzkich, urzędzie skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowym Funduszu Zdrowia, Polskich Kolejach Państwowych, w działach administracji Szpitali.   

 

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.: 

Przedmioty ogólne 

 • Ochrona prawna własności intelektualnej 
 • Filozofia nowożytna i współczesna  
 • Etyka 
 • Logika 
 • BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna  
 • Technologie informatyczne 
 • Wstęp do prawoznawstwa  
 • Podstawy organizacji i zarządzania w administracji 
 • Mikroekonomia 
 • Makroekonomia 
 • Nauka administracji 
 • Socjologia 
 • Historia administracji 
 • Finanse publiczne 
 • Biurotechnika 
 • Funkcjonowanie UE 

Przedmioty kierunkowe 

 • Prawo administracyjne I 
 • Prawo administracyjne II (ustrój ST)
 • Prawo konstytucyjne  
 • Prawo cywilne I 
 • Prawo cywilne II 
 • Podstawy prawa gospodarczego  
 • Podstawy prawa karnego  
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji 
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne 
 • Administracja elektroniczna  
 • Zamówienia publiczne  
 • Podstawy prawa pracy 

Przedmioty specjalnościowe 

 • Podstawy negocjacji i mediacji w administracji publicznej 
 • Rachunkowość budżetowa 
 • Patologie w administracji publicznej 
 • Kontrola administracji 
 • Programy strukturalne w UE 
 • Funkcjonowanie urzędów  
 • Public relations w administracji publicznej 
 • Obieg i ochrona informacji w urzędzie 
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji  
 • Podatki i opłaty lokalne 

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Studia na kierunku Administracja o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu absolwentowi tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowedo bardzo dobrego komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Będziesz również posiadał umiejętność dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawnych, przygotowania projektów aktów prawnych różnego szczebla, a także będziesz potrafił właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku Administracja o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb administracji publicznej i samorządowej kraju, ale i także w administracji międzynarodowej, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku Administracja. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.