Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Zdobędziesz najnowszą wiedzę oraz umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie wypełniania roli menedżera i specjalisty zatrudnionego w administracji publicznej 
 • Zdobędziesz szeroko rozwinięte teoretyczne oraz praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych metod, technik oraz narzędzi zarządzania w sektorze publicznym 
 • Nabędziesz umiejętności poszukiwania rozwiązań mających na celu odejście od klasycznej biurokracji w kierunku stworzenia bardziej elastycznych warunków zatrudnienia, pracy i organizacji, 

Praca dla Ciebie 

Znajdziesz pracę w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, wojewódzkich i urzędach pracy, instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych, placówkach kultury, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, kancelariach prawnych, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych. 

Program studiów na tym kierunku obejmuje m.in.:  

Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne 

 • Filozofia dla nauczycieli 
 • Wprowadzenie do pedagogiki 
 • Wprowadzenie do psychologii 
 • Wprowadzenie do socjologii 
 • Historia wychowania i myśli pedagogicznej 
 • Przysposobienie biblioteczne 
 • Psychologia rozwoju człowieka 
 • Podstawy edukacji międzykulturowej 
 • Teoretyczne podstawy kształcenia 
 • Teoretyczne podstawy wychowania 
 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 • Socjologia edukacji 
 • Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia i pierwsza pomoc 
 • Pedagogika społeczna 
 • Kompetencje nauczyciela we współczesnej edukacji 
 • Etyka w pracy nauczyciela Współczesne nurty
 • i kierunki pedagogiki 
 • Awans zawodowy nauczyciela 
 • Aktywizowanie środowisk wychowawczych 
 • Psychologiczne podstawy procesu uczenia się 
 • Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela 
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych dziecka 
 • Warsztat pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej 
 • Warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
 • Paradygmaty dziecka i dzieciństwa 
 • Projektowanie przestrzeni społecznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
 • Potrzeby rozwojowe i edukacyjne w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa/ Wspieranie rozwoju dziecka na etapie dzieciństwa 
 • Predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do edukacji w zakresie języka obcego 
 • Koncepcje uczenia się języka obcego w ujęciu interdyscyplinarnym  
 • Kompetencje nauczyciela propedeutycznej edukacji w zakresie języka obcego 
 • Projektowanie edukacji w zakresie języka obcego w pedagogice małego dziecka 

Przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, jako przygotowanie do integracji treści nauczania. 

 • Podstawy wiedzy o języku polskim z literaturą i gramatyką 
 • Podstawy edukacji polonistycznej w przedszkolu i szkole 
 • Kształtowanie umiejętności językowych dziecka 
 • Gramatyka, fonetyka języka obcego 
 • Podstawy leksykalne i socjokulturowe języka obcego 
 • Literatura i zabawy dziecięce obcego obszaru językowego 
 • Podstawy edukacji w zakresie języka obcego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 • Podstawy myślenia matematycznego i pojęcia matematyczne 
 • Matematyka w pedagogice przedszkolnej 
 • Matematyka w pedagogice szkolnej w szkole podstawowej/ Matematyka z logiką w nauczaniu wczesnoszkolnym 
 • Podstawy edukacji przyrodniczo – społecznej 
 • Podstawy edukacji informatycznej z programowaniem 
 • Społeczne zastosowania wiedzy informatycznej/ Kompetencje informatyczne jako kompetencje społeczne w XXI wieku 
 • Podstawy plastyki w edukacji dziecka 
 • Podstawy muzyki w edukacji dziecka 
 • Podstawy techniki w edukacji dziecka 
 • Wychowanie fizyczne w propedeutycznej edukacji w przedszkolu i szkole 
 • Edukacja zdrowotna z profilaktyką i podstawami ratownictwa dla dzieci 
 • Język obcy: język angielski 

Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym 

 • Krytyczna analiza narzędzi pracy nauczyciela małego dziecka 
 • Modele procesu wspierania rozwoju dziecka/ Paradygmaty pedagogiki dziecka i dzieciństwa w procesie konstruowania przestrzeni edukacyjnej 
 • Projektowanie i organizowanie środowiska edukacyjnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w przedszkolu 
 • Projektowanie i organizowanie środowiska edukacyjnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej 
 • Spersonalizowane strategie edukacyjne w przedszkolu i szkole/ Projektowanie indywidualnych programów edukacyjnych w procesie wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu i szkole 
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania i ewaluacji osiągnięć ucznia edukacji wczesnoszkolnej 
 • Obserwacja dziecka w przedszkolu/ Techniki obserwacji i diagnozy pedagogicznej w edukacji przedszkolnej 

Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej 

 • Dydaktyka nauczania zintegrowanego w przedszkolu i szkole – podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne 
 • Programowanie pracy w edukacji zintegrowanej 
 • Zasady projektowania działań edukacyjnych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej/ Projektowanie edukacyjne w pedagogice małego dziecka 

Metodyka poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci lub uczniów 

 • Metodyka edukacji polonistycznej 
 • Metodyka edukacji matematycznej 
 • Metodyka edukacji przyrodniczo – społecznej 
 • Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się TIK 
 • Metodyka nauczania języka obcego 

Dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej 

 • Wprowadzenie do metodyki pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi – potrzeby teoretyczne i implikacje praktyczne 
 • Metodyka pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu 
 • Współpraca środowisk wychowawczych dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi/ Aktywizowanie środowisk wychowawczych na rzecz wspierania i wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Organizacja pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultura przedszkola i szkoły, w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami 

 • Funkcjonowania przedszkola i szkoły 
 • Elementy prawa oświatowego 
 • Prawa i obowiązki nauczyciela 
 • Zasady prawa wewnątrz przedszkolnego i wewnątrzszkolnego 
 • Prawa dziecka z elementami inkluzji/ Inkluzja i demokracja w edukacji dziecka 
 • Bezpieczeństwo dziecka w placówce oświatowej 

Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli 

 • Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli 
 • Wspomaganie rozwoju i funkcjonowania dziecka w przedszkolu 
 • Wspomaganie rozwoju i funkcjonowania dziecka w edukacji wczesnoszkolnej 
 • Ocena kształtująca w edukacji małego dziecka 
 • Sposoby i metody rozwijania zainteresowań dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 • Indywidualizacja procesu edukacji dziecka 
 • Ewaluacja edukacyjna pracy przedszkola i szkoły 

 Kultura języka 

 • Kultura języka i emisja głosu 

 Praktyki zawodowe 

 • Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna i ciągła (4 miesiące) 
 • Praktyka śródroczna wychowawczo – dydaktyczna 
 • Praktyka śródroczna wychowawczo – dydaktyczna 
 • Praktyka śródroczna wychowawczo – dydaktyczna 
 • Praktyka śródroczna wychowawczo – dydaktyczna 
 • Praktyka ciągła wychowawczo-dydaktyczna 

 Metodologia badań naukowych 

 • Metodologia badań pedagogicznych z praktyką edukacyjną. 

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia magisterskie: DOC | PDF

Jednolite studia magisterskie na prezentowanym kierunku, zapewnią Tobie zdobycie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej połączonej z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi.

Kierunek ten pozwoli Ci na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania
i nauczania – uczenia się. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia i wyjaśniania procesów wychowania, kształcenia i opieki nad dzieckiem oraz dowiesz się jak diagnozować potrzeby oraz wspomagać w rozwoju dziecko w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Studia te pozwolą Tobie na wszechstronne przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Jako przyszły nauczyciel przedszkola i szkoły uzyskasz pełne kwalifikacje do podejmowania działań na rzecz rozwoju dziecka w zmiennym i dynamicznym kontekście, zawsze rozumiejący nauczycielskie zadanie jako tworzenie dziecku środowiska – przestrzeni lub oferty dla rozwoju.