Kierunek: Pedagogika 

Specjalność: Resocjalizacja z elementami kryminologii 

 Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Zdobędziesz wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie rozpoznawania zjawisk przestępczych w ich szerokim spektrum objawów i uwarunkowań oraz prowadzenia systemowo rozumianych oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, obejmujących profilaktykę i prewencję kryminalną oraz resocjalizację, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozowania, projektowania, prowadzenia i ewaluacji procesu resocjalizacji osób podejmujących zachowania przestępcze, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucjach o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym 
 • Nabędziesz umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej, twórcze podejście do metod i form pracy pedagogicznej, wrażliwości na problemy społeczne, otwartości na rozwiązania alternatywne, gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia społecznego, stanowczość i zdecydowanie oraz umiejętności działania kooperatywnego. 

Praca dla Ciebie 

Znajdziesz pracę w Zakładach karnych,  w kuratorskich zespołach służby sądowej dla dorosłych, w centrum interwencji kryzysowej, w centrum mediacyjnego, w ośrodku wspomagania rodziny,  w Policji, w Wojsku.  

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:  

Przedmioty ogólne 

 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki 
 • Logika 
 • Metodologia badań społecznych 
 • Współczesne problemy socjologii 
 • Współczesne problemy psychologii 
 • Antropologia kulturowa  
 • Wybrane problemy edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 

Przedmioty kierunkowe 

 • Pedagogika ogólna  
 • Polityka oświatowa  
 • Andragogika  
 • Współczesne koncepcje i technologie kształcenia  
 • Metody i techniki badań z elementami statystyki  
 • Pedagogika porównawcza  
 • Pedeutologia  
 • Psychologia społeczna  
 • Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie 

Przedmioty specjalnościowe   

 • Wybrane problemy diagnostyki w resocjalizacji 
 • Procedury interwencji służb mundurowych 
 • Współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne 
 • Repetytorium z metodyki profilaktyki i resocjalizacji 
 • Współczesne koncepcje profilaktyki społecznej i resocjalizacji 
 • Terapia pedagogiczna w resocjalizacji 
 • Problemy niedostosowania społecznego 
 • Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego 
 • Prewencja kryminalna w środowisku otwartym 
 • Psychologia konfliktu 
 • Metodyka interwencji w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych 
 • Warsztat metodyczny: praca wychowawcy w zakładzie karnym 
 • Metodyka pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw wybranych kategorii 
 • System resocjalizacji na tle porównawczym 
 • Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej  
 • Techniki negocjacyjne 

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia magisterskie: DOC | PDF

Kierunek studiów Rodzaj studiów Forma studiów Wysokość wpisowego Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
Pedagogika studia drugiego stopnia – magisterskie stacjonarne 200 2500 2500 2500 2500 xxxx xxxx xxxx
niestacjonarne 200 2500 2500 2500 2500 xxxx xxxx xxxx

Kształcenie na kierunku pedagogika na drugim stopniu studiów o profilu praktycznym w Łużyckiej Szkole Wyższej stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Kształcąc się na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika możesz realizować cele związane z poszerzaniem i doskonaleniem własnych umiejętności i kompetencji pedagogicznych, podejmować aktywność poznawczą dotyczącą specyfiki badań naukowych nad problemami współczesnej edukacji i jej szerszymi (interdyscyplinarnymi i historycznymi) kontekstami. Możesz także kształtować własne krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką pedagogiczną.

Musisz jednak wiedzieć, że mogą je realizować także kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach innych niż studia pedagogiczne, uzupełniając w toku studiów (w ciągu dwóch lat) tzw. różnice programowe (obejmujące treści podstawowe dla dyscypliny pedagogika).
Realizowany program studiów zapewni Tobie poszerzenie dotychczasowej wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej o dodatkową wiedzę humanistyczną, psychologiczną i pedagogiczno – społeczną wymaganą od absolwentów studiów drugiego stopnia. Jednocześnie uzyskasz także wiedzę z zakresu wybranej specjalności, jak też nabędziesz (lub udoskonalisz) związane z tą specjalnością umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Uzyskasz tytuł magistra, a ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania i aktualizowania wiedzy na studiach podyplomowych, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, ale przede wszystkim będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej.

Zdobyta wiedza, uzyskane umiejętności i kompetencje społeczne na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika mogą stanowić dla Ciebie również podstawę do dalszego kształcenia na trzecim stopniu studiów (studiów doktoranckich).