Kierunek: Pedagogika 

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność

 • Uzyskasz ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i pedagogiczną przekazywaną na studiach na kierunku pedagogika
 • Zostaniesz wyposażony w wiedzę z zakresu teoretycznych i metodycznych podstaw pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz podstaw prawnych tej działalności.
 • Nabędziesz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy

Praca dla Ciebie

Znajdziesz pracę jako opiekun w ośrodkach pomocy, a także  w środowiskowych domy opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlicach środowiskowych, środowiskowych ośrodkach pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, domach samotnej matki, wychowawca/opiekun w organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej.

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:

Przedmioty ogólne

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Filozofia (wprowadzenie)
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne (wprowadzenie)
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Wybrane zagadnienia filozofii
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia
 • Socjologia wychowania
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Metody badań pedagogicznych
 • Wybrane problemy etyki i estetyki

Przedmioty kierunkowe

 • Historia wychowania i myśli pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Wybrane problemy współczesnej oświaty
 • Patologie społeczne
 • Współczesne problemy socjalne
 • Media w edukacji
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy edukacji dorosłych
 • Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
 • Komunikacja interpersonalna/ Kultura żywego słowa
 • Edukacja obywatelska/ Edukacja regionalna
 • Język obcy: angielski/niemiecki

Przedmioty specjalnościowe

 • Pedagogika opiekuńcza
 • Psychologia społeczna
 • Podstawy prawa i organizacji oświaty
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Problemy niedostosowania społecznego
 • Teoretyczno – metodyczne podstawy pracy socjalnej
 • Diagnoza pedagogiczna w pracy opiekuńczo-pedagogicznej
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Socjologia mikrostruktur wychowawczych
 • Podstawy prawne opieki i wychowania
 • Warsztaty metodyczne: Warsztat pracy pedagoga szkolnego
 • Współczesne koncepcje pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Wprowadzenie do socjoterapii
 • Warsztaty metodyczne: Praca z dzieckiem i jego rodziną w miejscu zamieszkania
 • Warsztaty metodyczne: Warsztat pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej z dziećmi i młodzieżą
 • Podstawy i rodzaje terapii zajęciowej
 • Metody socjoterapii w pracy z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo
 • Metody socjoterapii w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej
 • Wybrane problemy uzależnień/ Oblicza współczesnych uzależnień
 • Metody socjoterapii w pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy
 • Warsztat pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówkach opieki całkowitej
 • Warsztaty z profilaktyki i terapii trudności w uczeniu się/ Terapii pedagogicznej
 • Warsztaty metodyczne: Praca w świetlicy szkolnej

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia magisterskie: DOC | PDF

Kierunek studiów Rodzaj studiów Forma studiów Wysokość wpisowego Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
Pedagogika studia pierwszego stopnia – licencjackie stacjonarne 200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 xxxx
niestacjonarne 200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 xxxx

Kształcenie na kierunku pedagogika na drugim stopniu studiów o profilu praktycznym w Łużyckiej Szkole Wyższej stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Kształcąc się na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika możesz realizować cele związane z poszerzaniem i doskonaleniem własnych umiejętności i kompetencji pedagogicznych, podejmować aktywność poznawczą dotyczącą specyfiki badań naukowych nad problemami współczesnej edukacji i jej szerszymi (interdyscyplinarnymi i historycznymi) kontekstami. Możesz także kształtować własne krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką pedagogiczną.

Musisz jednak wiedzieć, że mogą je realizować także kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach innych niż studia pedagogiczne, uzupełniając w toku studiów (w ciągu dwóch lat) tzw. różnice programowe (obejmujące treści podstawowe dla dyscypliny pedagogika).
Realizowany program studiów zapewni Tobie poszerzenie dotychczasowej wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej o dodatkową wiedzę humanistyczną, psychologiczną i pedagogiczno – społeczną wymaganą od absolwentów studiów drugiego stopnia. Jednocześnie uzyskasz także wiedzę z zakresu wybranej specjalności, jak też nabędziesz (lub udoskonalisz) związane z tą specjalnością umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Uzyskasz tytuł magistra, a ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania i aktualizowania wiedzy na studiach podyplomowych, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, ale przede wszystkim będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej.

Zdobyta wiedza, uzyskane umiejętności i kompetencje społeczne na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika mogą stanowić dla Ciebie również podstawę do dalszego kształcenia na trzecim stopniu studiów (studiów doktoranckich).