Kierunek: Logistyka 

Specjalność: Menedżer logistyki 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania siecią transportową, a także zdolność ekonomicznej oceny procesów transportowych  
 • Zdobędziesz oraz pogłębisz wiedzę dotyczącą kluczowych zależności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, produkcyjnych, handlowych oraz usługowych 
 • Zyskasz skuteczne narzędzia umożliwiające podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi 
 • Nabędziesz umiejętności menedżerskie, pozwalające na skuteczną analizę przypadków logistycznych

Praca dla Ciebie 

Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w różnego rodzaju firmach prywatnych i publicznych w których zachodzą procesy logistyczne, np. w firmach produkcyjnych, handlowych, komunikacyjnych, czy też w logistyce kontraktowej. Mogą znaleźć zatrudnienie jako kierownicy i niezależni specjaliści w centrach usług logistycznych, w spedycji, w działach zakupów, ale też projektować procesy logistyczne i transportowe. Po zakończeniu nauki absolwent może również otworzyć własną działalność jako niezależny spedytor. 

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:  

Przedmioty ogólne 

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce 
 • Etyka zawodowa  
 • Globalizacja i regionalizacja 
 • Negocjacje 
 • Koncepcje zarządzania w logistyce 
 • Marketing usług logistycznych 
 • Rachunkowość zarządcza 
 • Polityka transportowa 
 • Prawo cywilne i handlowe  
 • Ekonomiczna analiza decyzyjna 

Przedmioty kierunkowe 

 • Jakość w logistyce 
 • Bezpieczeństwo w logistyce 
 • Infrastruktura logistyczna 
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw 
 • Rachunek kosztów logistyki 
 • Logistyka zwrotów 
 • Logistyka produkcji  
 • Rozwiązania IT w transporcie 
 • Język obcy angielski/ niemiecki  
 • Kapitał relacyjny w logistyce / Analiza efektywności sieci 
 • Ekonomia międzynarodowa / Analiza rynku międzynarodowego 
 • E-logistyka / E-commerce w logistyce 

Przedmioty specjalnościowe 

 • Zarządzanie strategiczne w logistyce 
 • Decyzje menedżerskie w logistyce 
 • Kierowanie zespołami ludzkimi 
 • Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla logistyki 
 • Technologie transportowe  i spedycja 
Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia magisterskie: DOC | PDF

Studia II stopnia magisterskie na kierunku Logistyka stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia.

Absolwent kierunku logistyka drugiego stopnia studiów o profilu praktycznym będzie posiadał: umiejętności posługiwania się systemami informatycznymi oraz technikami inżynierskimi przy rozwiązywaniu różnych problemów logistycznych; umiejętności projektowania systemów logistycznych czy też zarządzania procesami logistycznymi, a także zarządzania kosztami, finansami lub personelem.

Proponowany program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb kierunku logistyka. Zakłada on dużą aktywność ze strony studentów i oczekuje od nich daleko idącej samodzielności. Proces kształcenia ukierunkowany jest na wyposażenie absolwentów w wiedzę niezbędną do poprawnego rozumienia, interpretowania i wykorzystania zjawisk występujących w działalności społecznej
i gospodarczej oraz publicznej. Programowe przedmioty, tematy i treści kształcenia stanowią komplementarny zbiór, który zapewnia stopniowe poszerzanie wiedzy i jej uszczegółowienie w zakresie specjalizacji zawodowych w ramach kierunku logistyka.

Po zakończeniu trzysemestralnych studiów i obronie pracy dyplomowej, absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.