Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe 

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe w administracji 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • poszerzysz i usystematyzujesz swoją wiedzę ogólną z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia związane z realizacją zadań zarządzania kryzysowego 
 • uzyskasz wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji planowania, aspektów funkcjonalno-prawnych i logistycznych zarządzania kryzysowego, struktur zarządzania kryzysowego i podziału kompetencji, cyberbezpieczeństwa, monitorowania zagrożenia bezpieczeństwa określonego obszaru, wsparcia teleinformatycznego działań zarządzania kryzysowego w komunikacji ze społeczeństwem. 

Praca dla Ciebie 

 • w instytucjach, służbach, strażach i inspekcjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, mienia i podmiotów gospodarczych 
 • w centrach zarządzania kryzysowego 
 • w organach administracji publicznej  – m.in. urzędach gmin i miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich.

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.: 

Przedmioty ogólne 

 • Socjologia 
 • Historia bezpieczeństwa 
 • Geografia bezpieczeństwa 
 • Filozofia bezpieczeństwa 
 • Psychologia zagrożeń 
 • Nauka o polityce 
 • Prawo obronne Rzeczpospolitej Polskiej 
 • Międzynarodowe prawo humanitarne 

Przedmioty kierunkowe 

 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego 
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa 
 • Metodologia badań bezpieczeństwa 
 • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 
 • Język obcy angielski/niemiecki 
 • Warsztaty – bezpieczeństwo społeczności lokalnych/Polityka regionalna w Polsce 

Przedmioty specjalnościowe 

 •  Inżynieria zarządzania kryzysowego 
 • Jakość i audyt w zarządzaniu kryzysowym 
 • Warsztaty – Zarządzanie kryzysowe w administracji 
 • Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej 
 • Ratownictwo w zarządzaniu kryzysowym 
 • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym 
 • Identyfikacja i analiza zagrożeń 
 • Ochrona infrastruktury krytycznej 
 • Bezpieczeństwo imprez masowych

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia magisterskie: DOC | PDF

Studia II stopnia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Dostarczą Tobie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej. Będziesz posiadał umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów w systemach bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych. Ponadto przygotowany zostaniesz z zakresu strategii bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego, co ma istotne znaczenie dla przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach. Będziesz potrafił kompetentnie kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego.

Przygotowany program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku bezpieczeństwo narodowe. Uzyskasz tytuł magistra, a ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania i aktualizowania wiedzy na studiach podyplomowych, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, ale przede wszystkim będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej.