Bezpieczeństwo Narodowe

Charakterystyka

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie dwie specjalności:

1. Zarządzanie kryzysowe w administracji

W ramach tej specjalności poszerzysz i usystematyzujesz swoją wiedzę ogólną z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia związane z realizacją zadań zarządzania kryzysowego, uzyskasz wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji planowania, aspektów funkcjonalno-prawnych i logistycznych zarządzania kryzysowego, struktur zarządzania kryzysowego i podziału kompetencji, cyberbezpieczeństwa, monitorowania zagrożenia bezpieczeństwa określonego obszaru, wsparcia teleinformatycznego działań zarządzania kryzysowego w komunikacji ze społeczeństwem.

2. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Z kolei na tej specjalności zdobędziesz wiedzę praktyczną dotyczącą form kierowania działaniami prowadzonymi w poszczególnych podsystemach bezpieczeństwa i koordynacji tych działań, poznasz procedury wykorzystania Sił Zbrojnych do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zagadnienia z zakresu pozarządowych form zapewnienia bezpieczeństwa, przygotowania obronnego państwa w sektorze pozamilitarnym, antyterroryzmu, systemu monitorowania zagrożeń, pozarządowych form zapewnienia bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem publicznym w aglomeracji miejskiej.