Kierunek: Administracja 

Specjalność: E-administracja 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Usystematyzujesz wiedzę z zakresu prawa, administracji, informatyki i zarządzania 
 • Poznasz wyspecjalizowane systemy informatyczne od strony organizacyjno-prawnej, ekonomicznej oraz informatycznej 

Praca dla Ciebie 

Znajdziesz pracę we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, produkcyjnych i usługowych, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych. Zatrudnienie czeka również w podmiotach administracji publicznej, zwłaszcza tych, które współpracują z biznesem. 

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:  

Przedmioty ogólne 

 • Historia myśli ustrojowej i społecznej  
 • Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka  
 • Socjologia organizacji 
 • Etyka służby publicznej 
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji 
 • System ochrony prawnej w Unii Europejskiej 
 • Wykładnia i stosowanie prawa 
 • Zarządzanie w administracji publicznej 
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej 
 • Pomoc publiczna 

Przedmioty kierunkowe 

 • Postępowanie sądowo-administracyjne 
 • Prawo administracyjne – zagadnienia rozszerzone 
 • Postępowanie dowodowe w prawie publicznym 
 • Postępowanie cywilne  
 • Prawo karno skarbowe 
 • Instrukcja kancelaryjna 
 • Umowy w administracji z wykorzystaniem instrumentów elektronicznych 
 • Prawo pracy i odpowiedzialność urzędnika 
 • Język obcy angielski/ niemiecki  
 •  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów społecznych w samorządach/Wybory i systemy wyborcze 
 • Polityka  społeczna/Prawo ochrony konsumenta 
 • Postępowanie podatkowe i kontrola skarbowa/ postępowanie  podatkowe i opłaty lokalne 

Przedmioty specjalnościowe 

 • Systemy informacyjne w administracji 
 • Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym 
 • Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie 
 • System elektronicznego zarządzania dokumentami 
 • Elektroniczny system zamówień publicznych 
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych 

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia magisterskie: DOC | PDF

Studia II stopnia magisterskie na kierunku Administracja stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia.
Absolwent kierunku administracja drugiego stopnia studiów o profilu praktycznym będzie profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej. Absolwent tego kierunku charakteryzuje się poszerzoną wiedzą z zakresu podstaw prawnych działania administracji, zna i rozumie rolę urzędnika w systemie władz publicznych, zna podział zadań, kompetencji i właściwości organów uczestniczących w procesie realizacji przypisanych mu obowiązków, potrafi przy wykorzystaniu z najnowszych dostępnych technologii zbierać informacje, analizować zebraną wiedzę oraz podejmować w sposób etyczny decyzje zmierzające do zrealizowania zadania bądź rozwiązania problemu.
Po zakończeniu trzysemestralnych studiów i obronie pracy dyplomowej, absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Ukończone studia stwarzają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na trzecim stopniu lub kontynuacji w ramach studiów podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania posiadanej wiedzy i kompetencji.