Kierunek: Zarządzanie 

Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Uzyskasz praktyczną wiedzę psychologiczną, dzięki której nauczysz się rozwiązywać problemy wynikające z funkcjonowania w dynamicznie zmieniających się organizacjach 
 • poznasz efektywne metody coachingowe i narzędzia ich wdrażania w organizacji 
 • Zdobędziesz wiedzę  z zagadnień związanych z prawnymi aspektami zarządzania ludźmi 
 • Poznasz normatywne i rynkowe determinanty systemu kadrowego organizacji, nowoczesne metody analiz zasobów ludzkich z wykorzystaniem specjalistycznych systemów informatycznych

Praca dla Ciebie 

Znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych niezależnie od branży, przedsiębiorstwach usługowych niezależnie od branży, przedsiębiorstwach branży MŚP. W działach HR krajowych i międzynarodowych korporacji oraz w firmach head hunter’skich. 

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:  

Przedmioty ogólne 

 • Ochrona własności intelektualnej 
 • Wychowanie fizyczne 
 • Matematyka  
 • Mikroekonomia 
 • Makroekonomia 
 • BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna  
 • Podstawy zarządzania  
 • Psychologia  
 • Socjologia  
 • Technologie informacyjne  
 • Chemia  
 • Fizyka 
 • Etyka 
 • Historia gospodarcza XIX-XXI w. 
 • Prawo  
 • Statystyka opisowa  
 • Koncepcje zarządzania 
 • Towaroznawstwo 

Przedmioty kierunkowe 

 • Podstawy logistyki  
 • Marketing 
 • Rachunkowość finansowa  
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi  
 • Zarządzanie projektami 
 • Informatyka w zarządzaniu  
 • Badania rynkowe i marketingowe 
 • Metody organizacji i zarządzania 
 • Zarządzanie produkcją i usługami  
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 
 • Marketing internetowy 
 • Prognozowanie gospodarcze  
 • Zarządzanie jakością 
 • Zarządzanie strategiczne 
 • Język obcy angielski/niemiecki  
 • Handel zagraniczny/Historia handlu na świecie  
 • Zachowania organizacyjne/Rola i funkcja organizacji pracowniczych

Przedmioty specjalnościowe 

 • Skuteczne przywództwo 
 • Budowanie zespołów 
 • Dokumentacja kadrowa 
 • Prawo pracy 
 • Controlling personalny 
 • Employer branding 
 • Warsztat – doskonalenie pracowników 
 • Kapitał ludzki organizacji.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Studia na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu absolwentowi tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowe do bardzo dobrego komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami. Będziesz również posiadał umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, przygotowania kampanii marketingowych, stosowania technologii informatycznych, zarządzania finansami oraz rachunkowością, tworzenia biznes planu, a także będziesz potrafił właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku zarządzanie. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.