Pedagogika

Charakterystyka

W ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika  uczelnia proponuje Tobie  dwie specjalności:

1. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

Jeśli zdecydujesz się  na studia  w zakresie tej specjalności uzyskasz   ogólną  wiedzę teoretyczną  z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i pedagogiczną  przekazywaną  na studiach  na kierunku  pedagogika.  Przede wszystkim jednak zostaniesz wyposażony  w wiedzę z zakresu teoretycznych i metodycznych  podstaw pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz  podstaw prawnych tej działalności.  Jednocześnie też nabędziesz  praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych  niezbędnych do pracy na stanowisku opiekuna, wychowawcy, pedagoga  m.in. w szkole (jako pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej), internacie, domu dziecka.

2. Resocjalizacja z elementami kryminologii

Z kolei w ramach tej specjalności – poza  ogólną wiedzą teoretyczną  i kulturą  zdobywaną przez wszystkich studentów  kierunku pedagogika –  zostaniesz wyposażony w wiedzę  teoretyczną, metodyczną  oraz  umiejętności praktyczne           i kompetencje społeczne niezbędne  do wykonywaniu  pracy w specjalnych instytucjach i placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i penitencjarnych, także w sądownictwie – na stanowisku kuratora rodzinnego lub kuratora dorosłych.

Poznasz w szczególności  wiedzę z zakresu  teoretycznych i metodycznych  podstaw szeroko rozumianej resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz podstaw prawnych tej działalności.