Kierunek: Pedagogika  

Specjalność: Resocjalizacja z elementami kryminologii 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Nabędziesz wiedzę z zakresu teoretycznych i metodycznych podstaw szeroko rozumianej resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz podstaw prawnych tej działalności 
 • Zdobędziesz praktyczną i teoretyczną wiedzę do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 
 • umiejętności diagnozowania, projektowania, organizowania i realizowania procesu wychowania, resocjalizacji oraz wspomagania procesu nauczania. 

Praca dla Ciebie 

Znajdziesz pracę w zakładach poprawczych, zakładach karnych, sądzie.

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:  

Przedmioty ogólne 

 • Ochrona własności intelektualnej 
 • Technologia informacyjna 
 • Przysposobienie biblioteczne 
 • Filozofia (wprowadzenie) 
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne (wprowadzenie) 
 • Wprowadzenie do psychologii 
 • Wprowadzenie do socjologii 
 • Wybrane zagadnienia filozofii 
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne  
 • Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia 
 • Socjologia wychowania 
 • Psychologia rozwojowa i osobowości 
 • Metody badań pedagogicznych 
 • Wybrane problemy etyki i estetyki

Przedmioty kierunkowe 

 • Historia wychowania i myśli pedagogicznej 
 • Teoretyczne podstawy kształcenia 
 • Teoretyczne podstawy wychowania 
 • Wybrane problemy współczesnej oświaty 
 • Patologie społeczne 
 • Współczesne problemy socjalne 
 • Media w edukacji 
 • Pedagogika społeczna 
 • Podstawy edukacji dorosłych 
 • Wybrane problemy pedagogiki specjalnej 
 • Komunikacja interpersonalna/ Kultura żywego słowa 
 • Edukacja obywatelska/ Edukacja regionalna 
 • Język obcy: angielski/niemiecki

Przedmioty specjalnościowe   

 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej 
 • Psychologia penitencjarna 
 • Prawno – społeczne konteksty procesu resocjalizacji 
 • Podstawy psychologii klinicznej 
 • Problemy niedostosowania społecznego 
 • Psychologia społeczna 
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna w resocjalizacji 
 • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym 
 • Socjologia mikrostruktur wychowawczych 
 • Podstawowe problemy polityki karnej i penitencjarnej 
 • Polityka karna i kryminalna w ujęciu porównawczym  
 • Współczesne koncepcje resocjalizacji 
 • System instytucji profilaktyki społecznej i resocjalizacji 
 • Wybrane problemy prawa karnego i postępowania w sprawach nieletnich 
 • Warsztat pracy z rodziną problemową 
 • Warsztat pracy wychowawcy w placówce resocjalizacji nieletnich 
 • Psychoterapia i socjoterapia w resocjalizacji 
 • Zjawiska patologiczne w instytucjach resocjalizacyjnych 
 • Wiktymologia 
 • Teoretyczno – metodyczne podstawy mediacji/ Negocjacje w resocjalizacji 
 • Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych 
 • Warsztat pracy kuratora sądowego 
 • Warsztat kryminalistyczny – wprowadzenie do badań (diagnoz) kryminalistycznych 
 • Warsztat pracy wychowawcy w zakładzie karnym

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Kierunek studiów Rodzaj studiów Forma studiów Wysokość wpisowego Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
Pedagogika studia pierwszego stopnia – licencjackie stacjonarne 200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 xxxx
niestacjonarne 200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 xxxx