Kierunek: Pedagogika  

Specjalność: Pedagogika środowiskowa i animacja kultury 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Wykształcisz umiejętności analizy złożonych problemów pedagogicznych i społecznych oraz wdrożenie do projektowania skutecznych rozwiązań 
 • Będziesz przygotowany do profesjonalnego działania w obszarze animacji społeczności lokalnych, wprowadzania zmian społecznych w środowiskach dotkniętych problemami egzystencjalnymi, budowania kapitału społecznego, rozwijania dialogu społecznego oraz wspierania rozwoju jednostek i grup 
 • Zapoznasz się z konstruowaniem i ewaluacją programów profilaktycznych w środowisku lokalnym, zasadami zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku lokalnym, zasadami współpracy instytucji edukacyjnych ze środowiskiem 
 • Nauczysz się diagnozować potrzeby społeczności lokalnych, organizować działania animacyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i aktywizujące. 
 • Zapoznasz się z teoretycznymi podstawami animacji, aktywizacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych oraz pedagogiką czasu wolnego 

Praca dla Ciebie 

Znajdziesz pracę w domach kultury, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, instytucjach pomocy społecznej, klubach seniora, ośrodkach kuratorskich, organizacjach pozarządowych 

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:  

Przedmioty ogólne 

 • Ochrona własności intelektualnej 
 • Technologia informacyjna 
 • Przysposobienie biblioteczne 
 • Filozofia (wprowadzenie) 
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne (wprowadzenie) 
 • Wprowadzenie do psychologii 
 • Wprowadzenie do socjologii 
 • Wybrane zagadnienia filozofii 
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne  
 • Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia 
 • Socjologia wychowania 
 • Psychologia rozwojowa i osobowości 
 • Metody badań pedagogicznych 
 • Wybrane problemy etyki i estetyki 

Przedmioty kierunkowe 

 • Historia wychowania i myśli pedagogicznej 
 • Teoretyczne podstawy kształcenia 
 • Teoretyczne podstawy wychowania 
 • Wybrane problemy współczesnej oświaty 
 • Patologie społeczne 
 • Współczesne problemy socjalne 
 • Media w edukacji 
 • Pedagogika społeczna 
 • Podstawy edukacji dorosłych 
 • Wybrane problemy pedagogiki specjalnej 
 • Komunikacja interpersonalna/ Kultura żywego słowa 
 • Edukacja obywatelska/ Edukacja regionalna 
 • Język obcy: angielski/niemiecki

Przedmioty specjalnościowe  ( ściągnięte z UAM) 

 • Polityka społeczna w wymiarze europejskim 
 • Teoretyczne podstawy animacji 
 • Warsztat inicjatyw twórczych 
 • Prakseologia problemów społecznych 
 • Pedagogika międzykulturowa 
 • Diagnoza środowiska społecznego 
 • Zatrudnienie socjalne i ekonomia społeczna 
 • Pomoc środowiskowa wobec różnych kategorii osób 
 • Metody i techniki pracy środowiskowej 
 • Metodyka projektu socjalnego 
 • Warsztat pracy animatora 
 • Warsztat – wydarzenia i kampanie społeczne 
 • Pedagogika czasu wolnego 
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży w środowisku 
 • Aktywizacja osób dorosłych w środowisku 
 • Zapobieganie zagrożeniom w środowisku lokalnym 
 • Prawo socjalne 
 • Szkoła i jej działania w środowisku 
 • Etyka zawodu animatora 
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku lokalnym. 

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Kierunek studiów Rodzaj studiów Forma studiów Wysokość wpisowego Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
Pedagogika studia pierwszego stopnia – licencjackie stacjonarne 200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 xxxx
niestacjonarne 200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 xxxx

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym     pozwolą Tobie uzyskać tytułu licencjata. Studiując pedagogikę realizujesz cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną szkolną i pozaszkolną w różnych  środowiskach  i grupach  wiekowych. Realizowany program kształcenia na  tym kierunku  pozwoli Tobie  zdobyć – poza ogólną kulturą  humanistyczną – wiedzę teoretyczną ogólnopedagogiczną,  socjologiczną i psychologiczną, ale przede wszystkim kompetencje społeczne i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy na określonych stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością pedagogiczną.  Zdobywana w toku studiów wiedza i praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne są weryfikowane i ugruntowywane podczas  praktyki zawodowej.

Ukończone przez  Ciebie studia pierwszego stopnia  na kierunku pedagogika zapewnią  uzyskanie dobrych podstaw teoretycznych, praktycznych i metodycznych do kontynuowania kształcenia  na drugim stopniu, bądź też w ramach studiów podyplomowych, które  także są dla Ciebie przygotowane w ofercie Łużyckiej Szkoły Wyższej.