Kierunek: Logistyka 

Specjalność: Systemy logistyczne 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę z organizowania, zarządzania i kontrolowania systemów logistycznych, 
 • Nabędziesz umiejętności zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, 
 • Nauczysz się analizować i kontrolować koszty, 
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu: zarządzania łańcuchem logistycznym, produkcji i dystrybucji, infrastruktury logistycznej, prawa i ochrony własności intelektualnej.

Praca dla Ciebie 

Znajdziesz pracę w centrach logistycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:  

Przedmioty ogólne 

 • Ochrona własności intelektualnej 
 • Psychologia 
 • Socjologia 
 • Technologie informacyjne 
 • Wychowanie fizyczne 
 • Etyka zawodowa 
 • Historia gospodarcza XX i XXI wieku 
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa 
 • Matematyka 
 • Makroekonomia 
 • Mikroekonomia 
 • Podstawy zarządzania 
 • Podstawy marketingu 
 • Prawo 
 • Statystyka opisowa 
 • Rachunkowość finansowa 
 • Towaroznawstwo 
 • Zarządzanie projektami 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Chemia 
 • Fizyka 

Przedmioty kierunkowe 

 • Ekologistka 
 • Ekonomika transportu 
 • Infrastruktura logistyczna 
 • Logistyka dystrybucji 
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 
 • Logistyka produkcji 
 • Logistyka zaopatrzenia 
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce 
 • Podstawy logistyki 
 • Zarządzanie produkcją i usługami 
 • Grafika inżynierska I 
 • Podstawy budowy i eksploatacji maszyn  
 • Marketing i negocjacje w logistyce 
 • Grafika inżynierska II 
 • Elektrotechnika i elektryka 
 • Język obcy angielski/ niemiecki  
 • Transfer technologii w logistyce/Projektowanie procesów 
 • Systemy informatyczne w logistyce/Podstawy praktycznych decyzji 
 • Telematyka/Przechowalnictwo i opakowalnictwo/Controlng w logistyce .

Przedmioty specjalnościowe 

 • Innowacje w logistyce 
 • Koncepcje logistyczne 
 • Centra logistyczne 
 • Prawo handlowe 
 • Zarządzanie systemami logistycznymi 
 • Warsztat – zachowania konsumentów 
 • Systemy informatyczne w logistyce 
 • Ekonomika systemów logistycznych 

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym pozwolą Tobie na ukształtowanie umiejętności analizy zjawisk społecznych, politycznych, militarnych, środowiskowych i innych, zachodzących w naszym kraju, a mających pośredni lub bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego, kształtowanie świadomości bezpieczeństwa, a w konsekwencji i kształtowanie systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Będziesz wyróżniał się zarówno wiedzą z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jak i umiejętnościami radzenia sobie w codziennej sytuacji wynikającej z procesów zmiany społecznej, niestabilnego rynku pracy, przemocy w instytucjach edukacyjnych, patologii społecznych, rożnych przejawów zagrożeń zewnętrznych państwa, niewłaściwego wykorzystywania Internetu. Umożliwi to Tobie skuteczne podejmowanie działań i nawiązywanie współdziałania w zakresie zagrożeń, prognozowania, przeciwdziałania, eliminowania i usuwania skutków wielu potencjalnych zagrożeń. Zdobędziesz wiedzę z zakresu systemów kierowania bezpieczeństwem gmin, miast, powiatów oraz województw. Będziesz ich atrybutem w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacjach zagrożeń. Twoja wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwolą Tobie na efektywne działanie w sytuacjach kryzysowych, w tym opracowywanie planów reagowania, zarządzania projektami i pracą interdyscyplinarnych zespołów zarządzania kryzysowego.

Przygotowany program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny z szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku bezpieczeństwo narodowe. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne i praktyczne, metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.