Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość budżetowa 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do finansów, podstaw rachunkowości, mikroekonomii, podstaw makroekonomii, podstaw bankowości, podstaw systemu ubezpieczeń społecznych, rachunkowości finansowej, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, 
 • Zapoznasz się z funkcjonowaniem systemu finansów, funkcjonowaniem samorządów terytorialnych 
 • Poznasz w praktyce księgowanie, rozliczenia podatkowe, sporządzanie sprawozdań budżetowych. 

Praca dla Ciebie 

 • Absolwenci znajdą pracę w urzędach gminnych, starostwach powiatowych, w jednostkach administracji publicznej, w podmiotach sektora publicznego jak i prywatnego. 

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.: 

 • Ochrona własności intelektualnej 
 • Prawo gospodarcze 
 • Badania operacyjne 
 • Matematyka 
 • Mikroekonomia 
 • Podstawy makroekonomii 
 • Podstawy zarządzania 
 • Finanse publiczne 
 • Podstawy prawa 
 • Podstawy rachunkowości 
 • Statystyka opisowa 
 • Technologie informacyjne 
 • Podstawy przedsiębiorczości 

Przedmioty ogólne 

 • Podstawy bankowości 
 • Podstawy ubezpieczeń 
 • Rachunkowość finansowa 
 • Finanse przedsiębiorstw 
 • Analiza finansowa 
 • Rachunek kosztów 
 • Zarządzanie projektami 
 • Rynek finansowy 
 • Rachunkowość zarządcza 
 • Biznesplan 

Przedmioty kierunkowe 

 • Filozofia/ Instytucje i prawo UE 
 • Komunikacja interpersonalna/ Psychologia 
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu/ Kodeks etyki 
 • Język obcy: angielski/niemiecki 

Przedmioty specjalnościowe 

 • Systemy informatyczne w rachunkowości 
 • Prawne i organizacyjne regulacje księgowości,, 
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa, 
 • Rachunkowość w biznesie 
 • Polityka fiskalna 
 • Prawo i postępowanie administracyjne w sektorze publicznym 
 • Prawo zamówień publicznych 
 • Sprawozdawczość budżetowa 
 • Budżety zadaniowe w rachunkowości sektora publicznego 

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu absolwentowi tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowe do dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawno – finansowych, przygotowywania projektów aktów prawa finansowego różnego szczebla. Będziesz potrafił właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie, szczególnie w zakresie prawa finansowego, stosować technologie informatyczne połączone z finansami i rachunkowością, wykorzystywać technologie informatycze w celu administrowania wartościami niematerialnymi przedsiębiorstwa, tworzyć biznes plany.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku finanse i rachunkowość o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny szczególnie z zakresu finansów i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, a także zmieniających się przepisów prawa finansowego opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku finanse i rachunkowość. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także na studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.