Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i bankowość

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i bankowych oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych,
 • Zrozumiesz przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej,
 • Nabędziesz umiejętności przeprowadzenia analizy finansowej, planowania dochodów i wydatków firmy.

Praca dla Ciebie

Znajdziesz pracę w bankach komercyjnych, bankach spółdzielczych, domach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, instytucjach pośrednictwa ubezpieczeniowego, PTE, firmach audytorskich, firmach doradztwa finansowego.

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:

Przedmioty ogólne

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo gospodarcze
 • Badania operacyjne
 • Matematyka
 • Mikroekonomia
 • Podstawy makroekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Finanse publiczne
 • Podstawy prawa
 • Podstawy rachunkowości
 • Statystyka opisowa
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty kierunkowe

 • Filozofia/ Instytucje i prawo UE
 • Komunikacja interpersonalna/ Psychologia
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu/ Kodeks etyki
 • Język obcy: angielski/niemiecki

Przedmioty specjalnościowe

 • Systemy informatyczne w finansach
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Bankowość detaliczna
 • Bankowość międzynarodowa
 • Gry kierownicze w finansach
 • Finanse międzynarodowe
 • Wykorzystanie funduszy unijnych
 • Marketing w finansach i bankowości
 • Rozliczenia podatkowe

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu absolwentowi tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowe do dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawno – finansowych, przygotowywania projektów aktów prawa finansowego różnego szczebla. Będziesz potrafił właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie, szczególnie w zakresie prawa finansowego, stosować technologie informatyczne połączone z finansami i rachunkowością, wykorzystywać technologie informatycze w celu administrowania wartościami niematerialnymi przedsiębiorstwa, tworzyć biznes plany.
Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku finanse i rachunkowość o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny szczególnie z zakresu finansów i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, a także zmieniających się przepisów prawa finansowego opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku finanse i rachunkowość. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także na studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.