Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Zdobędziesz umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz organizacji systemów bezpieczeństwa i ratownictwa 
 • Zdobędziesz wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, 
 • Poznasz zasady tworzenia i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 • Pozyskasz umiejętność kierowania procesami związanymi z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych w administracji państwowej i samorządowej 
 • Nauczysz się teoretycznych aspektów zarządzania kryzysowego, uwzględniając rodzaje zagrożeń i uwarunkowania środowiskowe 
 • Zdobędziesz wiedzę na temat prawnych aspektów zarządzania kryzysowego, uwzględniając specyfikę konkretnych sytuacji kryzysowych oraz zasadność stosowania wybranych procedur

Praca dla Ciebie 

Będziesz przygotowany do pracy w służbach rządowych lub samorządowych, np. w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, a także w strukturach Wojska Polskiego czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (np. Interpol). Pracę znajdziesz w sektorze cywilnym jak i mundurowym. 

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:  

Przedmioty ogólne 

 • Ochrona własności intelektualnej 
 • Filozofia  
 • Etyka 
 • Historia 
 • Wychowanie fizyczne 
 • BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna 
 • Geografia bezpieczeństwa  
 • Ekonomia 
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie 
 • Administracja publiczna 
 • Organizacja i zarządzanie 
 • Podstawy pedagogiki 
 • Socjologia 
 • Psychologia  
 • Technologia informacyjna 
 • Współczesne ruchy społeczne 
 • Prawa człowieka i ich ochrona 

Przedmioty kierunkowe 

 • Teoria bezpieczeństwa 
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa 
 • Polityka bezpieczeństwa 
 • System bezpieczeństwa narodowego 
 • Współczesne systemy polityczne 
 • Podstawy zarządzania kryzysowego 
 • Międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe  
 • Bezpieczeństwo informacyjne 
 • Historia polskich instytucji bezpieczeństwa 
 • Podstawy logistyki wojskowej 
 • Ochrona osób i mienia 
 • Kryminologia i kryminalistyka 
 • Współczesny terroryzm i przeciwdziałanie.  
 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa 
 • Język obcy angielski/niemiecki  
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne UE/Bezpieczeństwo międzynarodowe 
 • Konflikty i wojny we współczesnym świecie/Kontrola zbrojeń i rozbrojenie 
 • Strategia bezpieczeństwa/ Globalizacja i regionalizacja/Organizacje międzynarodowe

Przedmioty specjalnościowe 

 • Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego 
 • Media w sytuacjach kryzysowych 
 • Psychologia sytuacji kryzysowych 
 • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa 
 • Instytucje zarządzania kryzysowego 
 • Warsztaty – negocjacje w sytuacjach kryzysowych 
 • Bezpieczeństwo imprez masowych 
 • Obrona cywilna i ochrona ludności 

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym pozwolą Tobie na ukształtowanie umiejętności analizy zjawisk społecznych, politycznych, militarnych, środowiskowych i innych, zachodzących w naszym kraju, a mających pośredni lub bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego, kształtowanie świadomości bezpieczeństwa, a w konsekwencji i kształtowanie systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Będziesz wyróżniał się zarówno wiedzą z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jak i umiejętnościami radzenia sobie w codziennej sytuacji wynikającej z procesów zmiany społecznej, niestabilnego rynku pracy, przemocy w instytucjach edukacyjnych, patologii społecznych, rożnych przejawów zagrożeń zewnętrznych państwa, niewłaściwego wykorzystywania Internetu. Umożliwi to Tobie skuteczne podejmowanie działań i nawiązywanie współdziałania w zakresie zagrożeń, prognozowania, przeciwdziałania, eliminowania i usuwania skutków wielu potencjalnych zagrożeń. Zdobędziesz wiedzę z zakresu systemów kierowania bezpieczeństwem gmin, miast, powiatów oraz województw. Będziesz ich atrybutem w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacjach zagrożeń. Twoja wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwolą Tobie na efektywne działanie w sytuacjach kryzysowych, w tym opracowywanie planów reagowania, zarządzania projektami i pracą interdyscyplinarnych zespołów zarządzania kryzysowego.

Przygotowany program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny z szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku bezpieczeństwo narodowe. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne i praktyczne, metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.