Specjalności

Rekrutacja

Opłaty

Charakterystyka kierunku

Chcesz poznać jak funkcjonuje państwo, unia europejska oraz gospodarka,
Chcesz nauczyć się prawidłowej interpretacji przepisów i wydawania decyzji,
Rozwiązywania problemów i nie boisz wyzwań ???
– kierunek administracja o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku Administracja:

Studia na kierunku Administracja o profilu praktycznym pozwolą przyszłym absolwentom tego kierunku posiądź wiedzę , umiejętności kompetencje zawodowe do bardzo dobrego komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Przyszły Absolwent będzie posiadał umiejętność dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawnych, przygotowania projektów aktów prawnych różnego szczebla, a także będzie potrafił właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie.
Program kształcenia na kierunku Administracja o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny z szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb administracji publicznej, samorządowej kraju ale i także w administracji międzynarodowej, zdobywanych przez Wydział nauk społeczno – ekonomicznych Uczelni różnych doświadczeń. Zakłada on dużą aktywność ze strony studentów i oczekuje od nich daleko idącej samodzielności. Ukończone studia na tym kierunku stwarzają dobre podstawy teoretyczne i praktyczne, metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe

Absolwent tego kierunku ma perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, posiada kompetencje umożliwiające pracę zawodową na stanowisku specjalisty w administracji lub kierownika niższego i średniego szczebla administracji w rozmaitych organizacjach: firmach prywatnych, i korporacjach międzynarodowych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach non profit oraz urzędach państwowych i samorządowych, instytucji bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, w kancelariach prawnych, bankach. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą.