Kierunek: Administracja 

Specjalność: Administracja biznesu 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie w prawno-administracyjnego wsparcia biznesu, 
 • Zdobędziesz kompetencje do administrowania działań przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych, 
 • Nauczysz się analizować i interpretować zjawiska występujące w zakresie obsługi administracyjno-prawnej przedsiębiorstw, zarządów spółek, 
 • Nabędziesz kompetencje do prowadzenia wielu procesów administracyjnych. 

Praca dla Ciebie 

Znajdziesz pracę we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, produkcyjnych i usługowych, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych. Zatrudnienie czeka również w podmiotach administracji publicznej, zwłaszcza tych, które współpracują z biznesem. 

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.: 

Przedmioty ogólne 

 • Ochrona prawna własności intelektualnej 
 • Filozofia nowożytna i współczesna  
 • Etyka 
 • Logika 
 • BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna  
 • Technologie informatyczne 
 • Wstęp do prawoznawstwa  
 • Podstawy organizacji i zarządzania w administracji 
 • Mikroekonomia 
 • Makroekonomia 
 • Nauka administracji 
 • Socjologia 
 • Historia administracji 
 • Finanse publiczne 
 • Biurotechnika 
 • Funkcjonowanie UE 

Przedmioty kierunkowe 

 • Prawo administracyjne I 
 • Prawo administracyjne II (ustrój ST) 
 • Prawo konstytucyjne  
 • Prawo cywilne I 
 • Prawo cywilne II 
 • Podstawy prawa gospodarczego  
 • Podstawy prawa karnego  
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji 
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne 
 • Administracja elektroniczna  
 • Zamówienia publiczne  
 • Podstawy prawa pracy 

Przedmioty specjalnościowe 

 • Podstawy negocjacji i mediacji w biznesie 
 • Prawo układowe i upadłościowe 
 • Podstawy prawa handlowego 
 • Techniki organizatorskie i decyzyjne w biznesie  
 • Procesy decyzyjne w biznesie 
 • Public relations w administrowaniu biznesem  
 • Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej  
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie  
 • Prawo podatkowe w działalności gospodarczej  
 • Prawo i obsługa celna 

Studia na kierunku Administracja o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu absolwentowi tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowedo bardzo dobrego komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Będziesz również posiadał umiejętność dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawnych, przygotowania projektów aktów prawnych różnego szczebla, a także będziesz potrafił właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku Administracja o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb administracji publicznej i samorządowej kraju, ale i także w administracji międzynarodowej, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku Administracja. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.