Kierunek: Zarządzanie 

Specjalność: Zarządzanie inżynierią produkcji 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Zdobędziesz wiedzę  z zakresu nie tylko nauk przyrodniczych, ale również ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów przemysłowych (nieżywnościowych) 
 • Nabędziesz umiejętności do z samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych, wdrażania optymalnych rozwiązań w zakresie opakowania i przechowywania towarów oraz ich obrotem z wykorzystaniem aktualnych trendów logistycznych. 
 • Uzyskasz niezbędne kwalifikacje techniczne, ekonomiczne i menedżerskie, które pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami materialnymi, technicznymi, personelem oraz procesem produkcyjnym. 

Praca dla Ciebie 

Znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, tworzeniem projektów oraz w laboratoriach i ośrodkach naukowych. 

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:  

Przedmioty ogólne 

 • Ochrona własności intelektualnej 
 • Wychowanie fizyczne 
 • Matematyka  
 • Mikroekonomia 
 • Makroekonomia 
 • BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna  
 • Podstawy zarządzania  
 • Psychologia  
 • Socjologia  
 • Technologie informacyjne  
 • Chemia  
 • Fizyka 
 • Etyka 
 • Historia gospodarcza XIX-XXI w. 
 • Prawo  
 • Statystyka opisowa  
 • Koncepcje zarządzania 
 • Towaroznawstwo 

Przedmioty kierunkowe 

 • Podstawy logistyki  
 • Marketing 
 • Rachunkowość finansowa  
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi  
 • Zarządzanie projektami 
 • Informatyka w zarządzaniu  
 • Badania rynkowe i marketingowe 
 • Metody organizacji i zarządzania 
 • Zarządzanie produkcją i usługami  
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 
 • Marketing internetowy 
 • Prognozowanie gospodarcze  
 • Zarządzanie jakością 
 • Zarządzanie strategiczne 
 • Język obcy angielski/niemiecki  
 • Handel zagraniczny/Historia handlu na świecie  
 • Zachowania organizacyjne/Rola i funkcja organizacji pracowniczych 

Przedmioty specjalnościowe 

 • Grafika inżynierska I  
 • Grafika inżynierska II 
 • Podstawy inżynierii produkcji  
 • Elektrotechnika i elektryka 
 • Podstawy budowy i eksploatacji maszyn  
 • Znormalizowane systemy zarządzania 
 • Podstawy gospodarki odpadami poprodukcyjnymi 
 • Projekt inżynierski  
 • Normalizacja, akredytacja i certyfikacja  
 • Projektowanie procesów technologicznych 
 • Organizacja procesów produkcyjnych 
 • Przemysłowe zastosowanie robotów  
 • Controling linii produkcyjnych  
 • Rachunek kosztów dla inżynierów 
 • Badania wymagań i satysfakcji klientów  
 • Technologia i zarządzanie środowiskiem

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu inżynierowi  tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowe zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów inżynierii produkcji, zarządzania jakością produkcji  oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także nabyć umiejętności menedżerskich związanych z inżynierią produkcji.  Ponadto będziesz posiadał umiejętności rozwiązywania problemów planowania produkcji za pomocą metod i technik inżynierskich w zakresie: planowania produkcji z wykorzystaniem systemów informatycznych zarządzania produkcją; zarządzania specjalistycznymi funkcjami produkcji oraz procesami technologicznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania projektowania inżynierskiego; zarządzania kosztami produkcji, bardzo dobrego komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami, zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie w procesach produkcji.

Przygotowany program kształcenia inżynierskiego dla Ciebie na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów praktyków reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku  zarządzanie. Ukończone przez Ciebie studia siedmio semestralne inżynierskie na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.