Już z tego, co było wyżej po­wiedziane, wynika jasno, że na naszym np. odcinku działania nikt nie jnoże zwolnić Akademii, nawet ona sama, z obowiązku kierownictwa. Sam rozdział środków na naukę oraz planowanie sieci placówek, ustala­nie stosunków między poszczególnymi „pionami” _ życia naukowego w związku z tym konieczność dokonywania wyboru, określenie hie­rarchii społecznej potrzeb, tworzenie najwłaściwszych warunków roz­woju pracy naukowej, walka o ideowe oblicze nauki, planowanie i kon­trola wyników badań, a w ślad za tym ocena aktualnej sytuacji w po­szczególnych dyscyplinach i opracowywanie wniosków do dalszego po­budzania ich rozwoju — wszystko to są elementy kierowania nauką w różnych ogniwach Akademii, od kierownictwa placówki po Zgroma­dzenia Ogólne. Nie zrezygnuje z kierownictwa całym życiem społeczeń­stwa, a więc i z wpływu na rozwój nauki partia, ale rzecz prosta nie o tych oczywistych sprawach pragnę tu mówić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *